Engine.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Untranslated lines for Unreal
The following page contains untranslated lines for Unreal in the Catalan language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
Untranslated lines for Unreal Tournament
The following page contains untranslated lines for Unreal Tournament in the Catalan language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch
Engine
Language Catalan
Game 1 Unreal
Status 125/136
Game 2 Unreal Tournament
Status 112/128

Public section (Unreal)

[Public]
Object=(Name=Engine.Console,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)
Object=(Name=Engine.ServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
; Main roots
Preferences=(Caption="Avançades",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Rendering",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Audio",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="Xarxa",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Game Types",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Display",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Joystick",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="Controladors",Parent="Opcions Avançades",Class=Engine.Engine,Immediate=False,Category=Drivers)
Preferences=(Caption="Configuració de Joc",Parent="Opcions Avançades",Class=Engine.GameInfo,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Marques",Parent="Opcions Avançades")
; Advanced
Preferences=(Caption="Configuració de Motor de Joc",Parent="Avançades",Class=Engine.GameEngine,Category=Settings,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Alies de Tecles",Parent="Avançades",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=Aliases)
Preferences=(Caption="Lligams primaris de Tecles",Parent="Avançades",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=RawKeys)
; Networking
Preferences=(Caption="Informació de Servidor Públic",Parent="Xarxa",Class=Engine.GameReplicationInfo,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Descàrregues de Canal",Parent="Xarxa",Class=Engine.ChannelDownload)
Preferences=(Caption="Notificacions de Connexió",Parent="Xarxa",Class=Engine.Gameinfo,Category=Networking,Immediate=True)
Preferences=(Caption="(**)Map Lists",Parent="Xarxa")
; Decals
Preferences=(Caption="Sang",Parent="Marques")
Preferences=(Caption="Ombra de Peons",Parent="Marques",Class=Engine.PawnShadow,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Ombres de Decoració",Parent="Marques",Class=Engine.DecoShadow,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Ombres de Projectil",Parent="Marques",Class=Engine.ProjectileShadow,Immediate=True)
; Blood
Preferences=(Caption="Servidor",Parent="Sang",Class=Engine.GameInfo,Category=BloodServer,Immediate=True)

Public section (Unreal Tournament)

[Public]
Object=(Name=Engine.ServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Engine.CheckSumCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
; Main roots
Preferences=(Caption="Avançades",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Rendering",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Audio",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="Xarxa",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Game Types",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Display",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="(**)Joystick",Parent="Opcions Avançades")
Preferences=(Caption="Controladors",Parent="Opcions Avançades",Class=Engine.Engine,Immediate=False,Category=Drivers)
Preferences=(Caption="Configuració de Joc",Parent="Opcions Avançades",Class=Engine.GameInfo,Immediate=True)
; Advanced
Preferences=(Caption="Configuració de Motor de Joc",Parent="Avançades",Class=Engine.GameEngine,Category=Settings,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Alies de Tecles",Parent="Avançades",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=Aliases)
Preferences=(Caption="Lligams primaris de Tecles",Parent="Avançades",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=RawKeys)
; Networking
Preferences=(Caption="Informació de Servidor Públic",Parent="Xarxa",Class=Engine.GameReplicationInfo,Immediate=True)

Rest of the file (Shared)

[PlayerPawn]
QuickSaveString="Guardant Ràpidament"
NoPauseMessage="El joc no es pot pausar"
ViewingFrom="Ara observant des de "
OwnCamera="la pròpia càmera"
FailedView="No s'ha pogut canviar vista."
CantChangeNameMsg="No pots canviar el teu nom durant un joc registrat globalment."

[Pawn]
NameArticle=" un "

[Inventory]
PickupMessage="S'ha agafat un objecte."
ItemArticle="a"
M_Activated=" activat."
M_Selected=" seleccionat."
M_Deactivated=" desactivat."

[LevelInfo]
Title="Sense Títol"

[Weapon]
MessageNoAmmo=" no té munició."
DeathMessage="%o ha estat mort per el %w de %k."
PickupMessage="Tens una arma"
ItemName="Arma"
DeathMessage[0]="%o ha estat mort per el %w de %k."
DeathMessage[1]="%o ha estat mort per el %w de %k."
DeathMessage[2]="%o ha estat mort per el %w de %k."
DeathMessage[3]="%o ha estat mort per el %w de %k."

[Ammo]
PickupMessage="Has agafat una mica de munició."

[Counter]
CountMessage="Queden %i per acabar..."
CompleteMessage="Completat!"

[Spectator]
MenuName="Espectador"

[DamageType]
Name="mort"
NameFem="morta"
AltName="abatut"
FemAltName="abatuda"

[Progress]
CancelledConnect="Cancel·lat intent de connexió"
RunningNet="%ls: %ls (%i jugadors)"
NetReceiving="Rebent "%ls": %i/%i"
NetReceiveOk=""%ls" rebut amb èxit"
NetSend="Enviant "%ls""
NetSending="Enviant "%ls": %i/%i"
Connecting="Connectant..."
Listening="Escoltant a clients..."
Loading="Carregant"
Saving="Guardant"
Paused="Pausat per %ls"
ReceiveFile="Rebent "%ls" (F10 per cancel·lar)"
ReceiveOptionalFile="Rebent fitxer opcional "%ls" (Prem F10 per saltar)"
ReceiveSize="Grandària %iK, Complet %3.1f%% = %iK, %i Paquets romanen"
ConnectingText="Connectar (F10 per cancel·lar):"
ConnectingURL="unreal://%ls/%ls"

[WarpZoneInfo]
OtherSideURL=""

[Pickup]
ExpireMessage=""

[SpecialEvent]
DamageString=""

[ServerCommandlet]
HelpCmd=server
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com/wiki"
HelpOneLiner="Servidor de joc en xarxa."
HelpUsage="server map.unr[?game=gametype] [-option...] [parm=value]..."
HelpParm[0]="Log"
HelpDesc[0]="Especifica el fitxer de registre a generar."
HelpParm[1]="AllAdmin"
HelpDesc[1]="Dóna a tots els jugadors privilegis d'administració."

Rest of the file (Unreal)

[Console]
LoadingMessage="CARREGANT"
SavingMessage="GUARDANT"
ConnectingMessage="CONNECTANT"
PausedMessage="PAUSAT"
PrecachingMessage="PRECATXEJANT"
ClassCaption="Consola Unreal Estàndard"
ChatChannel="(XAT) "
TeamChannel="(EQUI) "

[Menu]
MenuList=" "
HelpMessage=" "
HelpMessage[1]="Aquest menú encara no ha estat implementat."
LeftString="Esquerra"
RightString="Dreta"
CenterString="Centre"
EnabledString="Activat"
DisabledString="Desactivat"
YesString="Sí"
NoString="No"
OnString="(**)On"
OffString="(**)Off"

[GameInfo]
SwitchLevelMessage="Canviant de Nivell"
DefaultPlayerName="Jugador"
LeftMessage=" ha abandonat el joc."
FailedSpawnMessage="No s'ha pogut generar actor de jugador"
FailedPlaceMessage="No s'ha pogut trobar punt inicial (el nivell podria necessitar un actor "PlayerStart")"
FailedTeamMessage="No s'ha pogut trobar equip per a jugador"
NameChangedMessage="Nom canviat a "
EnteredMessage=" ha entrat al joc."
GameName="Joc"
MaxedOutMessage="El servidor està en plena ocupació."
WrongPassword="La contrasenya introduïda és incorrecta."
NeedPassword="Es necessita introduir una contrasenya per unir-se a aquest joc."
MaleGender="(**)his"
FemaleGender="(**)her"

[Errors]
NetOpen="Error obrint fitxer"
NetWrite="Error escrivint a fitxer"
NetRefused="Servidor ha refusat enviar "%ls""
NetClose="Error tancant fitxer"
NetSize="Coincidència nul·la en grandària de fitxer"
NetMove="Error movent fitxer"
NetInvalid="Rebuda petició de fitxer invàlida"
NoDownload="Paquet "%ls" no descarregable"
DownloadFailed="Descàrrega de paquet "%ls" fallada: %ls"
RequestDenied="Servidor ha demanat fitxer de nivell pendent: Denegat"
ConnectionFailed="Connexió fallida"
ChAllocate="No s'ha pogut localitzar canal"
NetAlready="Ja s'està en xarxa"
NetListen="Escolta fallida: No hi ha context d'enllaçador disponible"
LoadEntry="No s'ha pogut carregar Entry: %ls"
InvalidUrl="URL invàlida: %ls"
InvalidLink="Enllaç invàlid: %ls"
FailedBrowse="Fracàs al entrar %ls: %ls"
Listen="Escolta fallada: %ls"
AbortToEntry="Fracàs; retornant a Entry"
ServerOpen="Servidors no poden obrir URLs de xarxa"
ServerListen="Servidor dedicat no pot escoltar: %ls"
Pending="Connexió pendent a "%ls" fallada; %ls"
LoadPlayerClass="Fracàs al carregar classe de jugador"
ServerOutdated="Versió de servidor obsoleta"
Banned="Has estat bandejat"
TempBanned="Has estat bandejat temporalment"
Kicked="Has estat expulsat"

[AdminAccessManager]
AdminLoginText="Administrador %ls s'ha registrat"
AdminLogoutText="Administrador %ls ha sortit"
CheatUsedStr="%ls ha emprat comandament admin/truc: %c"

[Fonts]
WhiteFont=UnrealShare.WhiteFont
MedFont=Engine.MedFont
LargeFont=Engine.LargeFont
BigFont=Engine.BigFont
SmallFont=Engine.SmallFont

[General]
Upgrade="Per entrar a aquest servidor, necessites l'última actualització de franc per Unreal disponible a la pàgina web d'OldUnreal:"
UpgradeURL="http://www.oldunreal.com/oldunrealpatches.html"
UpgradeQuestion="Vols executar el teu explorador web i anar a la pàgina d'actualització ara?"
Version="Versió %i"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Console]
ClassCaption="Consola Unreal Tournament Estàndard"
LoadingMessage="CARREGANT"
SavingMessage="GUARDANT"
ConnectingMessage="CONNECTANT"
PausedMessage="PAUSAT"
PrecachingMessage="PRECATXEJANT"
ChatChannel="(XAT) "
TeamChannel="(EQUI) "

[Menu]
HelpMessage=""
MenuList=""
HelpMessage[1]="Aquest menú encara no ha estat implementat."
LeftString="Esquerra"
RightString="Dreta"
CenterString="Centre"
EnabledString="Activat"
DisabledString="Desactivat"
YesString="sí"
NoString="no"

[GameInfo]
SwitchLevelMessage="Canviant de Nivell"
DefaultPlayerName="Jugador"
LeftMessage=" ha abandonat el joc."
FailedSpawnMessage="No s'ha pogut generar actor de jugador"
FailedPlaceMessage="No s'ha pogut trobar punt inicial (el nivell podria necessitar un actor "PlayerStart")"
FailedTeamMessage="No s'ha pogut trobar equip per a jugador"
NameChangedMessage="Nom canviat a "
EnteredMessage=" ha entrat al joc."
GameName="Joc"
MaxedOutMessage="El servidor està en plena ocupació."
WrongPassword="La contrasenya introduïda és incorrecta."
NeedPassword="Es necessita introduir una contrasenya per unir-se a aquest joc."
IPBanned="(**)Your IP address has been banned on this server."
MaleGender="(**)his"
FemaleGender="(**)her"

[Errors]
NetOpen="Error obrint fitxer"
NetWrite="Error escrivint a fitxer"
NetRefused="Servidor ha refusat enviar "%ls""
NetClose="Error tancant fitxer"
NetSize="Coincidència nul·la en grandària de fitxer"
NetMove="Error movent fitxer"
NetInvalid="Rebuda petició de fitxer invàlida"
NoDownload="Paquet "%ls" no descarregable"
DownloadFailed="Descàrrega de paquet "%ls" fallada: %ls"
RequestDenied="Servidor ha demanat fitxer de nivell pendent: Denegat"
ConnectionFailed="Connexió fallida"
ChAllocate="No s'ha pogut localitzar canal"
NetAlready="Ja s'està en xarxa"
NetListen="Escolta fallida: No hi ha context d'enllaçador disponible"
LoadEntry="No s'ha pogut carregar Entry: %ls"
InvalidUrl="URL invàlida: %ls"
InvalidLink="Enllaç invàlid: %ls"
FailedBrowse="Fracàs al entrar %ls: %ls"
Listen="Escolta fallada: %ls"
AbortToEntry="Fracàs; retornant a Entry"
ServerOpen="Servidors no poden obrir URLs de xarxa"
ServerListen="Servidor dedicat no pot escoltar: %ls"
Pending="Connexió pendent a "%ls" fallada; %ls"
LoadPlayerClass="Fracàs al carregar classe de jugador"
ServerOutdated="Versió de servidor obsoleta"
ClientOutdated="(**)You need to upgrade to the latest patch version"
RejectedByServer="(**)Rejected by server"
NetDecompressFail="(**)Error decompressing file '%ls'"
MD5ChecksumFailed="(**)Package %ls failed an MD5 check."

[General]
Upgrade="Per entrar a aquest servidor, necessites l'última actualització de franc per Unreal Tournament disponible a la pàgina web d'OldUnreal:"
UpgradeURL="http://www.oldunreal.com/oldunrealpatches.html"
UpgradeQuestion="Vols executar el teu explorador web i anar a la pàgina d'actualització ara?"
Version="Versió %i"

[CheckSumCommandlet]
HelpCmd=checksum
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com/wiki"
HelpOneLiner="(**)Calculate package checksum for stat logging"
HelpUsage="(**)checksum packagename.u"
HelpParm[0]="(**)packagename.u"
HelpDesc[0]="(**)Filename to calculate checksum"
Unreal Catalan Localization
Shared files: ALAudio.cttCore.cttD3DDrv.cttD3D9Drv.cttEditor.cttEngine.cttGalaxy.cttGlideDrv.cttIpDrv.cttIpServer.cttMeTaLDrv.cttOpenGLDrv.cttSetup.cttSglDrv.cttSoftDrv.cttStartup.cttUBrowser.cttUMenu.cttUnrealEd.cttUnrealI.cttUnrealShare.cttUWindow.cttWindow.cttWinDrv.cttXDrv.cttXMesaGLDrv.cttXOpenGLDrv.ctt
Unreal exclusives: SetupUnreal.cttSetupUnrealPatch.cttD3D8Drv.cttEFX.cttFMODAudioDrv.cttOGLDrv.cttOldOpenGLDrv.cttOldWeapons.cttScriptedAI.cttSDL2Drv.cttSwFMOD.cttUnreal.cttUnrealIntegrity.cttUnrealLinux.cttUnrealLinux.bin.cttUnrealOSX.cttUnrealOSX.bin.cttUnrealSDL2.cttUnrealSDL2.bin.cttUnrealXLinux.cttUnrealXLinux.bin.cttUWebAdmin.cttWebAdminHTML.ctt
Assets: Bluff.cttCeremony.cttChizra.cttDark.cttDasaCellars.cttDasaPass.cttDCrater.cttDig.cttDKNightOp.cttDmAriza.cttDmBeyondTheSun.cttDmCurse.cttDmDeathFan.cttDmDeck16.cttDmElsinore.cttDmExar.cttDMfith.cttDmHealPod.cttDmMorbias.cttDmRadikus.cttDmRetrospective.cttDmRiot.cttDmTundra.cttDug.cttEndGame.cttExtremeBeg.cttExtremeCore.cttExtremeDark.cttExtremeDarkGen.cttExtremeDGen.cttExtremeEnd.cttExtremeGen.cttExtremeLab.cttFemale1Skins.cttFemale2Skins.cttGateway.cttHarobed.cttIsvDeck1.cttIsvKran32.cttIsvKran4.cttMale1Skins.cttMale2Skins.cttMale3Skins.cttNaliBoat.cttNaliC.cttNaliLord.cttNoork.cttNyleve.cttPassage.cttQueenEnd.cttRuins.cttSkTrooperSkins.cttSkyBase.cttSkyCaves.cttSkyTown.cttSpireVillage.cttTerraLift.cttTerraniux.cttTheSunspire.cttTrench.cttVeloraEnd.cttVortex2.ctt
Return to Na Pali: UDSDemo.cttUPak.cttUPakFix.cttAbyss.cttCrashsite.cttCrashsite1.cttCrashsite2.cttDmAthena.cttDmDaybreak.cttDmHazard.cttDmStomp.cttDmSunSpeak.cttDmTerra.cttDuskFalls.cttEldora.cttEnd.cttFoundry.cttGlacena.cttGlathriel1.cttGlathriel2.cttInterIntro.cttInter1.cttInter2.cttInter3.cttInter4.cttInterCrashsite.cttInter5.cttInter6.cttInter7.cttInter8.cttInter9.cttInter10.cttInter11.cttInter12.cttInter13.cttInter14.cttIntro1.cttIntro2.cttNagomi.cttNagomiSun.cttNalic2.cttNevec.cttSpireLand.cttToxic.cttUGCredits.cttUpack.cttVelora.ctt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.cttDM-Letting.cttDM-Loxi.cttDM-Mojo.cttDM-Shrapnel.cttDM-Twilight.ctt
Division Mappack: DmBayC.cttDmCreek.cttDmDespair.cttDmEclipse.cttDmKrazy.cttDmLocke.cttDmMorbfanza.cttDmScruular.cttDmSplash.cttDmVilla.ctt
Unreal Tournament Catalan Localization
Shared files: ALAudio.cttCore.cttD3DDrv.cttD3D9Drv.cttEditor.cttEngine.cttGalaxy.cttGlideDrv.cttIpDrv.cttIpServer.cttMeTaLDrv.cttOpenGLDrv.cttSetup.cttSglDrv.cttSoftDrv.cttStartup.cttUBrowser.cttUMenu.cttUnrealEd.cttUnrealI.cttUnrealShare.cttUWindow.cttWindow.cttWinDrv.cttXDrv.cttXMesaGLDrv.cttXOpenGLDrv.ctt
UT exclusives: Botpack.cttCluster.cttSDLDrv.cttSDLGLDrv.cttSDLSoftDrv.cttudemo.cttUnrealTournament.cttUTBrowser.cttUTMenu.cttUTServerAdmin.cttUWeb.ctt
Assets: AS-Frigate.cttAS-Guardia.cttAS-HiSpeed.cttAS-Mazon.cttAS-Oceanfloor.cttAS-Overlord.cttAS-Rook.cttAS-Tutorial.cttBossSkins.cttCityIntro.cttCommandoSkins.cttCTF-Command.cttCTF-Coret.cttCTF-Dreary.cttCTF-EternalCave.cttCTF-Face.cttCTF-Gauntlet.cttCTF-LavaGiant.cttCTF-Niven.cttCTF-November.cttCTF-Tutorial.cttDM-Barricade.cttDM-Codex.cttDM-Conveyor.cttDM-Curse][.cttDM-Deck16][.cttDM-Fetid.cttDM-Fractal.cttDM-Gothic.cttDM-Grinder.cttDM-HyperBlast.cttDM-KGalleon.cttDM-Liandri.cttDM-Morbias][.cttDM-Morpheus.cttDM-Oblivion.cttDM-Peak.cttDM-Phobos.cttDM-Pressure.cttDM-Pyramid.cttDM-Stalwart.cttDM-StalwartXL.cttDM-Tempest.cttDM-Turbine.cttDM-Tutorial.cttDM-Zeto.cttDOM-Cinder.cttDOM-Condemned.cttDOM-Cryptic.cttDOM-Gearbolt.cttDOM-Ghardhen.cttDOM-Lament.cttDOM-Leadworks.cttDOM-MetalDream.cttDOM-Olden.cttDOM-Sesmar.cttDOM-Tutorial.cttEOL_Assault.cttEOL_Challenge.cttEOL_CTF.cttEOL_Deathmatch.cttEOL_Domination.cttEOL_Statues.cttFCommandoSkins.cttSGirlSkins.cttSoldierSkins.cttUTCredits.cttUT-Logo-Map.ctt
GOTY Edition: de.cttmultimesh.cttrelics.cttrelicsbindings.ctttcowmeshskins.ctttnalimeshskins.ctttskmskins.cttCTF-Cybrosis][.cttCTF-Darji16.cttCTF-Face][.cttCTF-HallOfGiants.cttCTF-High.cttCTF-Hydro16.cttCTF-Kosov.cttCTF-Noxion16.cttCTF-Nucleus.cttCTF-Orbital.cttDM-Agony.cttDM-ArcaneTemple.cttDM-Crane.cttDM-Cybrosis][.cttDM-HealPod][.cttDM-Malevolence.cttDM-Mojo][.cttDM-Shrapnel][.cttDM-SpaceNoxx.ctt
Bonus Pack 4: skeletalchars.cttCTF-Beatitude.cttCTF-EpicBoy.cttCTF-Face-SE.cttCTF-Ratchet.cttDM-Bishop.cttDM-Closer.cttDM-Grit-TOURNEY.cttDM-Viridian-TOURNEY.cttDOM-Bullet.cttDOM-Cidom.cttDOM-Lament][.cttDOM-WolfsBay.ctt
Rocket Arena: RocketArena.cttRocketArenaMultimesh.cttRA-Akuma.cttRA-Clawfist.cttRA-CliffyB.cttRA-DavidM.cttRA-DavidM2.cttRA-Ebolt.cttRA-GE][.cttRA-Heiko.cttRA-Inoxx.cttRA-OutWorld.cttRA-Shinigami.cttRA-Warren.cttRA-Qwerty.cttRA-Revolver.ctt
Chaos UT: ChaosUT.cttChaosUTMiscMuts.cttChaosGames.cttChreks.cttChrekSkins.cttChrekvoicedozer.cttChrekvoicescout.cttCTF-CUT_ChaosCastle-pf.cttCTF-CUT_Horus.cttDM-CUT_Eclipse.cttDM-CUT_Proxyking.cttDM-CUT_SkullMoon.cttDM-CUT_StorageAlpha.cttDM-CUT_ThebellTolls.cttDM-CUT_WeaponsOfChaos.cttDM-CUT_WeaponsOfWar.cttUTChaosMap.cttKOTH_BaseStationTheta.ctt