Engine.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=Engine.Console,Class=Class,MetaClass=Engine.Console)

Object=(Name=Engine.ServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Preferences=(Caption="Avançades",Parent="Opcions Avançades")

Preferences=(Caption="Configuració de Motor de Joc",Parent="Avançades",Class=Engine.GameEngine,Category=Settings,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Alies de Tecles",Parent="AVançades",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=Aliases)

Preferences=(Caption="Lligams primaris de Tecles",Parent="Advanced",Class=Engine.Input,Immediate=True,Category=RawKeys)

Preferences=(Caption="Controladors",Parent="Opcions Avançades",Class=Engine.Engine,Immediate=False,Category=Drivers)

Preferences=(Caption="Informació de Servidor Públic",Parent="Xarxa",Class=Engine.GameReplicationInfo,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Configuració de Joc",Parent="Opcions Avançades",Class=Engine.GameInfo,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Marques",Parent="Opcions Avançades")

Preferences=(Caption="Sang",Parent="Marques")

Preferences=(Caption="Servidor",Parent="Sang",Class=Engine.GameInfo,Category=BloodServer,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Ombra de Peons",Parent="Marques",Class=Engine.PawnShadow,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Ombres de Decoració",Parent="Marques",Class=Engine.DecoShadow,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Ombres de Projectil",Parent="Marques",Class=Engine.ProjectileShadow,Immediate=True)

Preferences=(Caption="Descàrregues de Canal",Parent="Xarxa",Class=Engine.ChannelDownload)

Preferences=(Caption="Notificacions de Connexió",Parent="Xarxa",Category=Networking,Class=Engine.Gameinfo,Immediate=True)


[PlayerPawn]

QuickSaveString="Guardant Ràpidament"

NoPauseMessage="El joc no es pot pausar"

ViewingFrom="Ara observant des de "

OwnCamera="la pròpia càmera"

FailedView="No s'ha pogut canviar vista."

CantChangeNameMsg="No pots canviar el teu nom durant un joc registrat globalment."


[Pawn]

NameArticle=" un "


[Console]

LoadingMessage="CARREGANT"

SavingMessage="GUARDANT"

ConnectingMessage="CONNECTANT"

PausedMessage="PAUSAT"

PrecachingMessage="PRECATXEJANT"

ClassCaption=Consola Unreal Estàndard

ChatChannel="(XAT) "

TeamChannel="(EQUIP) "


[Menu]

MenuList=

HelpMessage=

HelpMessage[1]="Aquest menú encara no ha estat implementat."

LeftString="Esquerra"

RightString="Dreta"

CenterString="Centre"

EnabledString="Activat"

DisabledString="Desactivat"

YesString="sí"

NoString="no"


[Inventory]

PickupMessage="S'ha agafat un objecte"

ItemArticle="a"

M_Activated=" activat"

M_Selected=" seleccionat"

M_Deactivated=" desactivat"


[GameInfo]

SwitchLevelMessage="Canviant de Nivell"

DefaultPlayerName="Jugador"

LeftMessage=" ha abandonat el joc."

FailedSpawnMessage="No s'ha pogut generar actor de jugador"

FailedPlaceMessage="No s'ha pogut trobar punt inicial (el nivell podria necessitar un actor 'PlayerStart')"

FailedTeamMessage="No s'ha pogut trobar equip per a jugador"

NameChangedMessage="Nom canviat a "

EnteredMessage=" ha entrat al joc."

GameName="Joc"

MaxedOutMessage="El servidor està en plena ocupació."

WrongPassword="La contrasenya introduïda és incorrecta."

NeedPassword="Es necessita introduir una contrasenya per unir-se a aquest joc."


[LevelInfo]

Title="Sense Títol"


[Weapon]

MessageNoAmmo=" no té munició."

DeathMessage="%o ha estat mort per el %w de %k."

PickupMessage="Tens una arma"

ItemName="Arma"

DeathMessage[0]=%o ha estat mort per el %w de %k.

DeathMessage[1]=%o ha estat mort per el %w de %k.

DeathMessage[2]=%o ha estat mort per el %w de %k.

DeathMessage[3]=%o ha estat mort per el %w de %k.


[Ammo]

PickupMessage="Has agafat una mica de munició."


[Counter]

CountMessage="Queden %i per acabar..."

CompleteMessage="Completat!"


[Spectator]

MenuName="Espectador"


[DamageType]

Name="mort"

NameFem="morta"

AltName="abatut"

FemAltName="abatuda"


[AdminAccessManager]

AdminLoginText="Administrador %s s'ha registrat"

AdminLogoutText="Administrador %s ha sortit"

CheatUsedStr="%s ha emprat comandament admin/truc: %c"


[Fonts]

WhiteFont=UnrealShare.WhiteFont

MedFont=Engine.MedFont

LargeFont=Engine.LargeFont

BigFont=Engine.BigFont

SmallFont=Engine.SmallFont


[Errors]

NetOpen=Error obrint fitxer

NetWrite=Error escrivint a fitxer

NetRefused=Servidor ha refusat enviar '%s'

NetClose=Error tancant fitxer

NetSize=Coincidència nul·la en grandària de fitxer

NetMove=Error movent fitxer

NetInvalid=Rebuda petició de fitxer invàlida

NoDownload=Paquet '%s' no descarregable

DownloadFailed=Descàrrega de paquet '%s' fallada: %s

RequestDenied=Servidor ha demanat fitxer de nivell pendent: Denegat

ConnectionFailed=Connexió fallida

Banned=Has estat bandejat

TempBanned=Has estat bandejat temporalment

Kicked=Has estat expulsat

ChAllocate=No s'ha pogut localitzar canal

NetAlready=Ja s'està en xarxa

NetListen=Escolta fallida: No hi ha context d'enllaçador disponible

LoadEntry=No s'ha pogut carregar entrada: %s

InvalidUrl=URL invàlida: %s

InvalidLink=Enllaç invàlid: %s

FailedBrowse=Fracàs al entrar %s: %s

Listen=Escolta fallada: %s

AbortToEntry=Fracàs; retornant a Entry

ServerOpen=Servidors no poden obrir URLs de xarxa

ServerListen=Servidor dedicat no pot escoltar: %s

Pending=Connexió pendent a '%s' fallada; %s

LoadPlayerClass=Fracàs al carregar classe de jugador

ServerOutdated=Versió de servidor obsoleta


[Progress]

CancelledConnect=Cancel·lat intent de connexió

RunningNet=%s: %s (%i jugadors)

NetReceiving=Rebent '%s': %i/%i

NetReceiveOk='%s' rebut amb èxit

NetSend=Enviant '%s'

NetSending=Enviant '%s': %i/%i

Connecting=Connectant...

Listening=Escoltant a clients...

Loading=Carregant

Saving=Guardant

Paused=Pausat per %s

ReceiveFile=Rebent '%s' (F10 per cancel·lar)

ReceiveOptionalFile=Rebent fitxer opcional '%s' (Prem F10 per saltar)

ReceiveSize=Grandària %iK, Complet %3.1f%% = %iK, %i Paquets romanen

ConnectingText=Connectar (F10 per cancel·lar):

ConnectingURL=unreal://%s/%s


[General]

Upgrade=Per entrar a aquest servidor, necessites l'última actualització de franc per Unreal disponible a la pàgina web d'OldUnreal:

UpgradeURL=http://www.oldunreal.com/oldunrealpatches.html

UpgradeQuestion=Vols executar el teu explorador web i anar a la pàgina d'actualització ara?

Version=Versió %i


[WarpZoneInfo]

OtherSideURL=


[Pickup]

ExpireMessage=


[SpecialEvent]

DamageString=


[ServerCommandlet]

HelpCmd=server

HelpOneLiner=Servidor de joc en xarxa

HelpUsage=server map.unr[?game=gametype] [-option...] [parm=value]...

HelpWebLink=http://wiki.oldunreal.com

HelpParm[0]=Log

HelpDesc[0]=Especifica el fitxer de registre a generar

HelpParm[1]=AllAdmin

HelpDesc[1]=Dóna a tots els jugadors privilegis d'administració