IpDrv.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=IpDrv.UpdateServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=IpDrv.MasterServerCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=IpDrv.CompressCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=IpDrv.DecompressCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=IpDrv.TcpNetDriver,Class=Class,MetaClass=Engine.NetDriver)

Object=(Name=IpDrv.UdpBeacon,Class=Class,MetaClass=Engine.Actor)

Preferences=(Caption="Xarxa",Parent="Opcions Avançades")

Preferences=(Caption="Joc en Xarxa TCP/IP",Parent="Xarxa",Class=IpDrv.TcpNetDriver)

Preferences=(Caption="Balisa de Servidor",Parent="Xarxa",Class=IpDrv.UdpBeacon,Immediate=True)


[UpdateServerCommandlet]

HelpCmd=updateserver

HelpOneLiner=Servir peticions d'autoactualització del Motor d'Unreal.

HelpUsage=updateserver [-option...] [parm=value]

HelpParm[0]=ConfigFile

HelpDesc[0]=Fitxer de configuració a emprar. Per defecte: UpdateServer.ini


[MasterServerCommandlet]

HelpCmd=masterserver

HelpOneLiner=Mantenir llista de servidors del servidor mestre.

HelpUsage=masterserver [-option...] [parm=value]

HelpParm[0]=ConfigFile

HelpDesc[0]=Fitxer de configuració a emprar. Per defecte: MasterServer.ini


[CompressCommandlet]

HelpCmd=compress

HelpOneLiner=Comprimir un paquest d'Unreal per a autodescàrrega. Es crearà un fitxer amb extensió .uz.

HelpUsage=compress File1 [File2 [File3 ...]]

HelpParm[0]=Files

HelpDesc[0]=El comodí de noms o noms de fitxer concrets a comprimir.


[DecompressCommandlet]

HelpCmd=decompress

HelpOneLiner=Descomprimir un fixter comprimit amb compresió ucc.

HelpUsage=decompress CompressedFile

HelpParm[0]=CompressedFile

HelpDesc[0]=El fitxer .uz a descomprimir.


[TcpNetDriver]

ClassCaption="Joc en Xarxa TCP/IP"


[UdpBeacon]

ClassCaption="Balisa LAN de Servidor"