Editor.ctt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search

[Public]

Object=(Name=Editor.MasterCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.MakeCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.ConformCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.BatchExportCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.PackageFlagCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.DataRipCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.PS2ConvertCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.UpdateUModCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.ChecksumPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.StripSourceCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.DumpIntCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.ExportPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Object=(Name=Editor.CompareIntCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)

Preferences=(Caption="Editor",Parent="Opcions Avançades")

Preferences=(Caption="Avançades",Parent="Editor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Advanced)

Preferences=(Caption="Colors",Parent="Editor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Colors)

Preferences=(Caption="Graella",Parent="Editor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Grid)

Preferences=(Caption="Graella de Rotació",Parent="Editor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=RotationGrid)


[MasterCommandlet]

HelpCmd=master

HelpOneLiner=Construir fitxers d'instal·lació mestra

HelpUsage=master [-option...] [parm=value]...

HelpParm[0]=MasterPath

HelpDesc[0]=Directori arrel des de on copiar fitxers

HelpParm[1]=SrcPath

HelpDesc[1]=Directori arrel al qual copiar fitxers font (llançament)

HelpParm[2]=RefPath

HelpDesc[2]=Directori per referència de directori delta-comprimit


[UpdateUModCommandlet]

HelpCmd=updateumod

HelpOneLiner=Afegir, esborrar, substituir o extreure fitxers d'un umod

HelpUsage=updateumod UmodFile Command [Filename]

HelpParm[0]=UmodFile

HelpDesc[0]=El fitxer umod a canviar o veure

HelpParm[1]=Command

HelpDesc[1]=Un dels següents: EXTRACT(extreure), ADD(afegir), DELETE(esborrar), REPLACE(substituir) or LIST(enumerar)

HelpParm[2]=Filename

HelpDesc[2]=El fitxer que cal extreure, afegir, esborrar o substituir


[ConformCommandlet]

HelpCmd=conform

HelpOneLiner=Genera fitxers binaris conformadors

HelpUsage=conform existing_file.ext old_file.ext

HelpParm[0]=existingfile.ext

HelpDesc[0]=Fitxer binari existent a carregar, conformar, i guardar

HelpParm[1]=oldfile.ext

HelpDesc[1]=Fitxer antic amb el qual fer compatible el fitxer binari font


[PackageFlagCommandlet]

HelpCmd=packageflag

HelpOneLiner=Configurar banderes de paquet en fitxers de paquet

HelpUsage=packageflag src.ext [dest.ext <+|->flag [<+|->flag] ...]

HelpParm[0]=src.ext

HelpDesc[0]=Fitxer paquet existent a carregar

HelpParm[1]=dest.ext

HelpDesc[1]=Nom del fitxer paquet nou amb la nova configuració de banderes

HelpParm[2]=flag

HelpDesc[2]=+ per activar bandera, or - per desactivarla, seguida per un dels:

HelpParm[3]=" "

HelpDesc[3]=" AllowDownload(permetre descàrregues)"

HelpParm[4]=" "

HelpDesc[4]=" ClientOptional(opcional pel client)"

HelpParm[5]=" "

HelpDesc[5]=" ServerSideOnly(només pel costat de servidor)"

HelpParm[6]=" "

HelpDesc[6]=" BrokenLinks(enllaços trencats)"

HelpParm[7]=" "

HelpDesc[7]=" Unsecure(insegur)"


[MakeCommandlet]

HelpCmd=make

HelpOneLiner=Reconstruir paquets UnrealScript

HelpUsage=make [-option...] [parm=value]...

HelpParm[0]=Silent

HelpDesc[0]=Sense preguntes; assumir "sí" a totes

HelpParm[1]=NoBind

HelpDesc[1]=No forçar funcions nadiues a lligar-se amb DLLs

HelpParm[2]=All

HelpDesc[2]=Neteja reconstrucció (d'altra manera la reconstrucció és cumulativa)


[BatchExportCommandlet]

HelpCmd=batchexport

HelpOneLiner=Exporta objectes en massa

HelpUsage=batchexport package.ext classname export_ext

HelpParm[0]=package.ext

HelpDesc[0]=Paquet els objectes del qual es desitja exportar

HelpParm[1]=classname

HelpDesc[1]=Classe d'objecte a exportar

HelpParm[2]=export_ext

HelpDesc[2]=Extensió de fitxer a la qual exportar

HelpParm[3]=path

HelpDesc[3]=Directori al qual exportar fitxers, com ara c:\MyPath


[DataRipCommandlet]

HelpCmd=datarip

HelpOneLiner=Crear un paquet amb dades de Textura, Música i So tretes.

HelpUsage=datarip srcpackage.ext dstpackage.ext

HelpParm[0]=srcpackage.ext

HelpDesc[0]=Paquet Font

HelpParm[1]=dstpackage.ext

HelpDesc[1]=Paquet Destinació


[ChecksumPackageCommandlet]

HelpCmd=checksumpackage

HelpOneLiner=Mostra suma de comprovació per fitxer de paquet

HelpUsage=checksumpackage packagename

HelpParm[0]=packagename

HelpDesc[0]=El nom del paquet al qual fer la suma de comprovació.


[StripSourceCommandlet]

HelpCmd=StripSource

HelpOneLiner=Extreu les memòries de script d'un paquet.

HelpUsage=stripsource packagename

HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"

HelpParm[0]=packagename

HelpDesc[0]=El nom del paquet del qual extreure'n les fonts.


[DumpIntCommandlet]

HelpCmd=DumpInt

HelpOneLiner=Bolcar els continguts de text de llengua d'un fitxer.

HelpUsage=dumpint packagename

HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"

HelpParm[0]=packagename

HelpDesc[0]=El nom del paquet del qual bolcar text de llengua.


[ExportPackageCommandlet]

HelpCmd=ExportPackage

HelpOneLiner=Simplement exporta continguts d'un paquet en fitxers .uc en directori anterior.

HelpUsage=exportpackage packagename

HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"

HelpParm[0]=packagename

HelpDesc[0]=El nom del paquet del qual exportar fitxers .uc .


[CompareIntCommandlet]

HelpCmd=CompareInt

HelpOneLiner=Compara 2 fitxers de llengua i esborra entrades de llengua que siguin comparades.

HelpUsage=compareint packageint miscint

HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"

HelpParm[0]=packageint

HelpDesc[0]=Paquet de llengua principal.

HelpParm[1]=miscint

HelpDesc[1]=Paquet de llengua secundari (a editar).