UWindow.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
UWindow
Language Polish
Game 1 Unreal
Status 92/92
Game 2 Unreal Tournament
Status 8/8

Public section (Unreal)

[public]
Object=(Name=UWindow.UWindowWin95LookAndFeel,Class=Class,MetaClass=UWindow.UWindowLookAndFeel,Description="Win 95")

Rest of the file (Shared)

[UWindowMessageBoxCW]
; EN: YesText="Yes"
YesText="Tak"
; EN: NoText="No"
NoText="Nie"
; EN: OKText="OK"
OKText="OK"
; EN: CancelText="Cancel"
CancelText="Anuluj"

[UWindowConsoleWindow]
; EN: WindowTitle="System Console"
WindowTitle="Konsola systemowa"

[UWindowSmallCloseButton]
; EN: CloseText="Close"
CloseText="Zamknij"

[UWindowSmallCancelButton]
; EN: CancelText="Cancel"
CancelText="Anuluj"

[UWindowSmallOKButton]
; EN: OKText="OK"
OKText="OK"

Rest of the file (Unreal)

[UWindowConsoleClientWindow]
; EN: ShowColorsText="Show console messages in colours"
ShowColorsText="Wyświetl wiadomości konsoli w różnych kolorach"
; EN: ShowChatText="Log only chat messages"
ShowChatText="Zapisuj wyłącznie treść konwersacji"
; EN: ShowWarningText="Log script errors"
ShowWarningText="Błędy skryptu dziennika"

[AdminGUIPlayersGrid]
; EN: PlayerID="ID#"
PlayerID="ID#"
; EN: PlayerName="Player Name"
PlayerName="Imię gracza"
; EN: PlayerIP="IP-Address"
PlayerIP="Adres IP"
; EN: PlayerClientID="Client ID"
PlayerClientID="ID klienta"
; EN: MaxLengthExceeded="Maximum player list length exceeded "%i""
MaxLengthExceeded="Maksymalna długość listy graczy przekroczona o "%i""
; EN: IDMismatchedStr="Response ID mismatched: %i/%j"
IDmismatchedStr="Otrzymano niezgodne ID: %i/%j"
; EN: ClientReceivedStr="Received client "%ls"."
ClientReceivedStr="Otrzymano ID klienta "%ls"."
; EN: GettingInfoStr="Getting player list from server, if nothing happens you may not be logged in as admin."
GettingInfoStr="Trwa pobieranie listy graczy z serwera. Jeżeli nic się nie pojawi, prawdopodobnie nie posiadasz uprawnień administracyjnych."

[AdminGUIBanLGrid]
; EN: LengthExceeded="Maximum player list length exceeded "%i""
LengthExceeded="Maksymalna długość listy graczy przekroczona o "%i""
; EN: ResponseMismatch="Response ID mismatched: %i/%j"
ResponseMismatch="Otrzymano niezgodne ID: %i/%j"
; EN: ReceiveBanText="Received ban "%ls"."
ReceiveBanText="Otrzymano bana "%ls"."
; EN: GettingBanListText="Getting banlist from server, if nothing happens you may not be logged in as admin (or there are no bans on server)."
GettingBanListText="Trwa pobieranie listy banów z serwera. Jeżeli nic się nie pojawi, prawdopodobnie nie posiadasz uprawnień administracyjnych (lub lista banów na serwerze jest pusta)."

[MMMusicListGrid]
; EN: MusicNameStr="Music name"
MusicNameStr="Tytuł utworu"
; EN: MusicPackStr="Music package"
MusicPackStr="Nazwa pliku"
; EN: FailedToPlayStr="Failed to play: Music "%ls" was not found or failed to load."
FailedToPlayStr="Odtwarzanie nieudane: nie znaleziono pliku "%ls", lub jest on uszkodzony."
; EN: StartedPlayStr="Started playing music "%ls" with section %i."
StartedPlayStr="Rozpoczęto odtwarzanie "%ls", sekcji %i."
; EN: NullErrorStr="Failed to add: NULL is not a valid song."
NullErrorStr="Dodanie do listy nieudane: NULL nie jest obsługiwany."
; EN: FailedLoadStr="Failed to add: Music "%ls" file could not be found or loaded."
FailedLoadStr="Dodanie do listy nieudane: nie znaleziono pliku "%ls", lub jest on uszkodzony."
; EN: ConfirmInsertDuplicateTitle="Adding an already listed track"
ConfirmInsertDuplicateTitle="Dodawanie już wymienionego utworu"
; EN: ConfirmInsertDuplicateText="Such a track is already included in the playlist. Insert it anyway?"
ConfirmInsertDuplicateText="Taki utwór znajduje się już na liście odtwarzania. Wstawić mimo to?"
; EN: AddedStr="Added music "%ls" (%i)."
AddedStr="Dodano plik "%ls" (%i)."
; EN: RemoveSongStr="Removed song #%i."
RemoveSongStr="Usunięto plik #%i z listy."
; EN: ClearListStr="Removed all tracks from the playlist."
ClearListStr="Usunięto wszystkie utwory z listy odtwarzania."
; EN: AddAllStr="Added all musics to the list."
AddAllStr="Dodano wszystkie utwory muzyczne do listy."
; EN: ConfirmClearListTitle="Confirm clearing the playlist"
ConfirmClearListTitle="Potwierdź wyczyszczenie listy odtwarzania"
; EN: ConfirmClearListText="Do you want to clear the playlist?"
ConfirmClearListText="Czy chcesz wyczyścić listę odtwarzania?"
; EN: BadIndexStr="Failed to remove: Bad remove index."
BadIndexStr="Usunięcie z listy nieudane: niepoprawny numer indeksu."

[AdminGUIClientWindow]
; EN: PlayersListTxt="Clients List"
PlayersListTxt="Lista klientów"
; EN: BanListTxt="Banned Clients"
BanListTxt="Lista klientów zbanowanych"
; EN: TempBanListTxt="Session Banned Clients"
TempBanListTxt="Lista klientów zbanowanych na sesję"

[AdminGUIManBanClientW]
; EN: PlayerNameTxt="Client name (for banlisting purposes only):"
PlayerNameTxt="Nazwa klienta (do listy banów):"
; EN: PlayerIpTxt="Client IP address (or IP range if desired):"
PlayerIpTxt="Adres IP (lub zakres wielu adresów):"
; EN: InsertBanTxt="Insert ban"
InsertBanTxt="Wymierz bana"

[MMMainWindow]
; EN: WindowTitle="Music Menu"
WindowTitle="Odtwarzacz muzyczny"

[UWindowNetErrorClientWindow]
; EN: ReconnectText="Reconnect to server"
ReconnectText="Połącz się ponownie"
; EN: KickNetworkText="KICKED!|You have been kicked from this server by an administrator for remainder of the game.\\"
KickNetworkText="WYRZUCONO CIĘ!|Administrator usunął cię z tego serwera na czas rozgrywki.\\"
; EN: BanNetworkText="BANNED!|You have been banned from this server by an administrator for bad behaviour.\\\\If you feel like you don't deserve this ban, contact the administrator at: "
BanNetworkText="ZBANOWANO CIĘ!|Administrator zbanował cię na tym serwerze za złe zachowanie.\\\\Jeżeli uważasz, że ban był niezasłużony, skontaktuj się z administratorem: "
; EN: TempBanNetworkText="SESSION BANNED!|You have been temporarily banned from this server for remainder of the map.\\"
TempBanNetworkText="ZBANOWANO CIĘ NA CZAS SESJI!|Administrator zbanował cię tymczasowo na tym serwerze do czasu zmiany mapy.\\"

[MMControlsClient]
; EN: MusicVolumeText="Music Volume"
MusicVolumeText="Głośność muzyki"
; EN: BrowseText="Browse"
BrowseText="Przeglądaj pliki muzyczne"
; EN: BrowseHint="Browse music files"
BrowseHint="Przeglądaj pliki muzyczne"
; EN: AddAllText="Add All"
AddAllText="Dodaj wszystko"
; EN: AddAllHint="This will search through entire music directory and add all audio tracks to playlist."
AddAllHint="Spowoduje to przeszukanie całego katalogu muzycznego i dodanie wszystkich ścieżek audio do listy odtwarzania."
; EN: AddAllWinHdr="WARNING: Add all songs?"
AddAllWinHdr="OSTRZEŻENIE: Dodać wszystkie utwory?"
; EN: AddAllWarningText="This operation will be slow and will add every possible song to your playlist, proceed?"
AddAllWarningText="Ta operacja będzie powolna i doda każdą możliwą piosenkę do listy odtwarzania, kontynuować?"
; EN: AddMusicText="Add Music"
AddMusicText="Dodaj utwór"
; EN: AddMusicHint="Add music with the specified name"
AddMusicHint="Dodaj muzykę o określonej nazwie"
; EN: TimeLimitText="Time Limit"
TimeLimitText="Limit czasu"
; EN: TimeLimitHint="Select music playtime in minutes (0 = no time limit)"
TimeLimitHint="Określ czas odtwarzania (0 = odtwarzanie bez końca)"
; EN: SectionText="Song Section"
SectionText="Sekcja Piosenki"
; EN: SectionHint="Set initial music section (0 - 254)"
SectionHint="Wybierz sekcję utworu (0-255, zależy od utworu)"
; EN: MusicStoppedText="Music player was stopped."
MusicStoppedText="Odtwarzacz muzyczny został zatrzymany."
; EN: PlayTrackHint="Play track"
PlayTrackHint="Odtwarzaj utwór"
; EN: StopTrackHint="Stop track"
StopTrackHint="Zatrzymaj utwór"
; EN: PriorTrackHint="Prior track"
PriorTrackHint="Wcześniejszy utwór"
; EN: NextTrackHint="Next track"
NextTrackHint="Następny utwór"
; EN: ShuffleText="Shuffle playlist"
ShuffleText="Wymieszaj listę odtwarzania"
; EN: ShuffleHint="Next track is always selected at random."
ShuffleHint="Następny utwór jest zawsze wybierany losowo."

[UWindowNetErrorWindow]
; EN: WindowTitle="Player Network error status"
WindowTitle="Błędy sieci graczy"

[AdminGUIMainWindow]
; EN: WindowTitle="Admin Menu"
WindowTitle="Menu administracyjne"

[AdminGUIBanLPullDown]
; EN: RemoveBanTxt="&Remove ban"
RemoveBanTxt="Z&dejmij bana"
; EN: CloseMenuTxt="&Close this menu"
CloseMenuTxt="&Zamknij menu"
; EN: RefreshTxt="&Refresh banlist"
RefreshTxt="&Odśwież listę banów"
; EN: ManualBanTxt="&Manually insert ban entry"
ManualBanTxt="&Wymierz bana ręcznie"

[MMMusListWindow]
; EN: WindowTitle="Multiple music tracks found:"
WindowTitle="Znaleziono wiele utworów muzycznych:"

[MMListPullDown]
; EN: PlaySongStr="&Play"
PlaySongStr="&Odtwarzaj utwór"
; EN: RemoveSongStr="&Remove from playlist"
RemoveSongStr="&Usuń utwór"
; EN: InsertCurrentSongStr="&Insert currently playing track"
InsertCurrentSongStr="&Wstaw aktualnie odtwarzany utwór"
; EN: ClearPlaylistStr="&Clear playlist"
ClearPlaylistStr="&Wyczyść listę odtwarzania"

[MMMusicFilesGrid]
; EN: ErrorLoadPackage="Error: Failed to load music package."
ErrorLoadPackage="Błąd: Wczytywanie pliku muzycznego nieudane."
; EN: ErrorNoMusics="Error: Failed to find any musics in this package."
ErrorNoMusics="Błąd: Wczytany plik nie zawiera utworów muzycznych."

[AdminGUIPLPullDown]
; EN: GetAliasesTxt="&Get player aliases"
GetAliasesTxt="&Pobierz aliasy gracza"
; EN: KickPlayerTxt="&Kick player"
KickPlayerTxt="&Wyrzuć gracza"
; EN: KickBanTempTxt="&Temporarily kick-ban player"
KickBanTempTxt="Wyrzuć gracza i zbanuj &tymczasowo"
; EN: KickBanTxt="Kick-&ban player"
KickBanTxt="Wyrzuć i z&banuj gracza"
; EN: CloseMenuTxt="&Close this menu"
CloseMenuTxt="&Zamknij menu"
; EN: RefreshTxt="&Refresh players list"
RefreshTxt="&Odśwież listę graczy"

[AdminGUIManualBanWnd]
; EN: WindowTitle="Insert manual ban"
WindowTitle="Wprowadź dane do bana ręcznie:"

[AdminGUITBanLGrid]
; EN: GettingBanListText="Getting temp-banlist from server, if nothing happens you may not be logged in as admin (or there are no temp-bans on server)."
GettingBanListText="Trwa pobieranie listy banów tymczasowych z serwera. Jeżeli nic się nie pojawi, prawdopodobnie nie posiadasz uprawnień administracyjnych (lub lista banów tymczasowych na serwerze jest pusta)."

[FontStyle]
SmallFont=UWindowFonts.Tahoma10
SmallFontBold=UWindowFonts.TahomaB10
MedFont=UWindowFonts.Tahoma20
MedFontBold=UWindowFonts.TahomaB20
LargeFont=UWindowFonts.Tahoma30
LargeFontBold=UWindowFonts.TahomaB30

[UWindowSmallRestartButton]
; EN: RestartText="Restart"
RestartText="Uruchom ponownie"

[WindowConsole]
; EN: WarningMessage="Something is creating script warnings..."
WarningMessage="Coś tworzy ostrzeżenia skryptu..."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt
Unreal Tournament Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.pltUWeb.plt
UT exclusives: Botpack.pltCluster.pltSDLDrv.pltSDLGLDrv.pltSDLSoftDrv.pltudemo.pltUnrealTournament.pltUTBrowser.pltUTMenu.pltUTServerAdmin.plt
Assets: AS-Frigate.pltAS-Guardia.pltAS-HiSpeed.pltAS-Mazon.pltAS-Oceanfloor.pltAS-Overlord.pltAS-Rook.pltAS-Tutorial.pltBossSkins.pltCityIntro.pltCommandoSkins.pltCTF-Command.pltCTF-Coret.pltCTF-Dreary.pltCTF-EternalCave.pltCTF-Face.pltCTF-Gauntlet.pltCTF-LavaGiant.pltCTF-Niven.pltCTF-November.pltCTF-Tutorial.pltDM-Barricade.pltDM-Codex.pltDM-Conveyor.pltDM-Curse][.pltDM-Deck16][.pltDM-Fetid.pltDM-Fractal.pltDM-Gothic.pltDM-Grinder.pltDM-HyperBlast.pltDM-KGalleon.pltDM-Liandri.pltDM-Morbias][.pltDM-Morpheus.pltDM-Oblivion.pltDM-Peak.pltDM-Phobos.pltDM-Pressure.pltDM-Pyramid.pltDM-Stalwart.pltDM-StalwartXL.pltDM-Tempest.pltDM-Turbine.pltDM-Tutorial.pltDM-Zeto.pltDOM-Cinder.pltDOM-Condemned.pltDOM-Cryptic.pltDOM-Gearbolt.pltDOM-Ghardhen.pltDOM-Lament.pltDOM-Leadworks.pltDOM-MetalDream.pltDOM-Olden.pltDOM-Sesmar.pltDOM-Tutorial.pltEOL_Assault.pltEOL_Challenge.pltEOL_CTF.pltEOL_Deathmatch.pltEOL_Domination.pltEOL_Statues.pltFCommandoSkins.pltSGirlSkins.pltSoldierSkins.pltUTCredits.pltUT-Logo-Map.plt
GOTY Edition: de.pltmultimesh.pltrelics.pltrelicsbindings.plttcowmeshskins.plttnalimeshskins.plttskmskins.pltCTF-Cybrosis][.pltCTF-Darji16.pltCTF-Face][.pltCTF-HallOfGiants.pltCTF-High.pltCTF-Hydro16.pltCTF-Kosov.pltCTF-Noxion16.pltCTF-Nucleus.pltCTF-Orbital.pltDM-Agony.pltDM-ArcaneTemple.pltDM-Crane.pltDM-Cybrosis][.pltDM-HealPod][.pltDM-Malevolence.pltDM-Mojo][.pltDM-Shrapnel][.pltDM-SpaceNoxx.plt
Bonus Pack 4: skeletalchars.pltCTF-Beatitude.pltCTF-EpicBoy.pltCTF-Face-SE.pltCTF-Ratchet.pltDM-Bishop.pltDM-Closer.pltDM-Grit-TOURNEY.pltDM-Viridian-TOURNEY.pltDOM-Bullet.pltDOM-Cidom.pltDOM-Lament][.pltDOM-WolfsBay.plt
Rocket Arena: RocketArena.pltRocketArenaMultimesh.pltRA-Akuma.pltRA-Clawfist.pltRA-CliffyB.pltRA-DavidM.pltRA-DavidM2.pltRA-Ebolt.pltRA-GE][.pltRA-Heiko.pltRA-Inoxx.pltRA-OutWorld.pltRA-Shinigami.pltRA-Warren.pltRA-Qwerty.pltRA-Revolver.plt
Chaos UT: ChaosUT.pltChaosUTMiscMuts.pltChaosGames.pltChreks.pltChrekSkins.pltChrekvoicedozer.pltChrekvoicescout.pltCTF-CUT_ChaosCastle-pf.pltCTF-CUT_Horus.pltDM-CUT_Eclipse.pltDM-CUT_Proxyking.pltDM-CUT_SkullMoon.pltDM-CUT_StorageAlpha.pltDM-CUT_ThebellTolls.pltDM-CUT_WeaponsOfChaos.pltDM-CUT_WeaponsOfWar.pltUTChaosMap.pltKOTH_BaseStationTheta.plt