Terraniux.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
Terraniux
Language Polish
Game Unreal
Status 27/27
[LevelInfo0]
; EN: Title="Terraniux"
Title="Terraniux"

[LevelSummary]
; EN: Title="Terraniux"
Title="Terraniux"

[TranslatorEvent3]
; EN: Message="Control Room Status: Pressurized and locked. Do not access except in case of emergency situation."
Message="Stan sterowni: Drzwi są zablokowane i pod ciśnieniem. Nie wchodzić, chyba, że sytuacja jest krytyczna."

[TranslatorEvent4]
; EN: Message="Security Status: Intruder detected at entrance. Activating security screens on Scientific Research Lab and Hydroponics Section. All security elements deploy around access points in Sections A, B and C to deny intruder access to Lift 1."
Message="Stan zabezpieczeń: wykryto intruza w pobliżu wejścia. Aktywacja ekranów ochronnych w Laboratorium Badawczym i Sekcji Hydroponicznej. Do wszystkich jednostek służb ochrony: udać się do okolic punktów dostępowych do sekcji A, B i C, aby zablokować intruzowi dostęp do Windy 1."
; EN: Hint="Find the Containment rooms A, B and C and activate the buttons to access the Lift 1."
Hint="Znajdź magazyny odpadów A, B i C, a następnie naciśnij stosowne przyciski, aby uzyskać dostęp do Windy 1."

[TranslatorEvent5]
; EN: Message="Drainage Status: Biowaste flow is at nominal levels. All pumps operational. Section C empty and available for any Biowaster overflow. Please be sure that the regular pipe maintenance is handled."
Message="Stan odpływu: proces przepływu odpadów w normie. Wszystkie pompy sprawne. Sekcja C opróżniona i dostępna dla nadwyżki odpadów. Proszę upewnić się, że stan rur jest sprawdzany regularnie."

[TranslatorEvent0]
; EN: Message="Section B: Status 48% full."
Message="Sekcja B zapełniona w 48%."

[TranslatorEvent10]
; EN: Message="Greenhouse B: Please verify that the Biowaste is being pumped through the Control Room filters and that no foreign objects are blocking the flow."
Message="Szklarnia B: Proszę upewnić się, że odpady są pompowane przez filtry w sterowni i nie ma żadnych ciał obcych blokujących przepływ."

[Trigger32]
; EN: Message="Lift to Noork's Elbow activated"
Message="Winda do zakrętu Noorka uruchomiona"

[TranslatorEvent1]
; EN: Message="Section A: Status full. Biowaste redirect to Section B active."
Message="Sekcja A zapełniona w 100%. Przepływ odpadów przekierowany do sekcji B."

[TranslatorEvent8]
; EN: Message="Access Denied. Control Room authorization must be granted to access Noork's Elbow."
Message="Brak dostępu. Aby dostać się do zakrętu Noorka, należy posiadać upoważnienie ze Sterowni."
; EN: AltMessage="Access granted."
AltMessage="Uzyskano dostęp."
; EN: Hint="If you swim down in the BioWaste you can access the Control Room."
Hint="Przepłyń przez odpady, aby dostać się do Sterowni."

[TranslatorEvent2]
; EN: Message="Section C: Status Empty, this Containment Room is damaged, please avoid sending BioWaste here until we can fix it."
Message="Sekcja C zapełniona w 0%. Uwaga: pomieszczenie magazynowe uszkodzone. Do czasu naprawy uszkodzeń, nie należy przesyłać tu odpadów."

[TranslatorEvent6]
; EN: Message="Lift 1: Security Lock, Access denied. Containment room pumps must be active for entrance to hydroponic greenhouses."
Message="Winda 1: dostęp wzbroniony. Należy uruchomić pompy w pomieszczeniach magazynowych, aby uzyskać dostęp do szklarni hydroponicznych."
; EN: AltMessage="Lift 1: Status working. Access to hydroponic gardens permitted."
AltMessage="Winda 1 aktywna. Przyznano dostęp do ogrodów hydroponicznych."

[TranslatorEvent7]
; EN: Message="Lift 2 Status: A broken pipe was reported."
Message="Winda 2: zgłoszono uszkodzenie rury."
; EN: Hint="This Lift is broken, but verify the pipes, something interesting could be hidden."
Hint="Ta winda jest uszkodzona, ale sprawdź rury, możesz znaleźć coś ciekawego."

[TranslatorEvent9]
; EN: Message="Greenhouse A: Section A is full. Biowaste flow must be redirected from the Control Room. Section B of the waste facility has free capacity. Please be sure to monitor the water supply for impurities."
Message="Szklarnia A: Sekcja A przepełniona. Należy przekierować przepływ odpadów w Sterowni. Sekcja B kompleksu odpadowego posiada wolne miejsce. Należy upewnić się, że ujęcie wody nie jest zanieczyszczone."
; EN: Hint="The Biowaste is filtered in the Control Room."
Hint="Odpady są filtrowane w Sterowni."

[TranslatorEvent11]
; EN: Message="Greenhouse B: The Karkilys Zegnus need more fertilizer. Please dispatch a group of guards to inspect the Nali homes in the Noork's Elbow. Disembarkment authorization must be granted in the Control Room."
Message="Szklarnia B: Karkilys Zegnus potrzebują więcej nawozu. Należy wysłać oddział wartowników do osady Nali na zakręcie Noorka. Konieczne zezwolenie na opuszczenie kompleksu od personelu Sterowni."

[TranslatorEvent12]
; EN: Message="Greenhouse C: The night is coming soon, please maintain careful control of the hygrometric level and air temperature. Constant monitoring is necessary to keep them within appropriate levels."
Message="Szklarnia C: Zbliża się noc, należy uważnie pilnować poziomu nawilżenia i temperatury powietrza. Konieczna stała kontrola celem utrzymania obu wskaźników na właściwym poziomie."

[TranslatorEvent13]
; EN: Message="Control Room, ACCESS DENIED."
Message="Sterownia, DOSTĘP WZBRONIONY."
; EN: Hint="You must find another way to go in this room."
Hint="Musisz znaleźć inne wejście do tego pomieszczenia."

[TranslatorEvent14]
; EN: Message="Access Denied. Control Room authorization must be granted to access Noork Elbow."
Message="Brak dostępu. Aby dostać się do zakrętu Noorka, należy posiadać upoważnienie ze Sterowni."

[Trigger46]
; EN: Message="Access Room security locks disengaged."
Message="Wyłączono systemy zabezpieczające pomieszczenia dostępowego."

[TranslatorEvent15]
; EN: Message="Pump activated, Biowaste transferred in section B."
Message="Pompa uruchomiona. Przepływ odpadów przekierowany do sekcji B."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt