IsvDeck1.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Localization Project page
This page belongs to the OldUnreal Localization Project. We aim to localize the game to other languages as flawlessly as possible, with the least amount of errors possible (ideally 0).
In order to achieve such objective, we need your help. Some of these lines contain computer-generated strings which need to be reviewed by actual native or fluent Polish speakers. Also these lines aren't final, they're always subject to modification, and we're sure better strings can (and will be) eventually found.
The localization project is also available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian - Japanese
IsvDeck1
Language Polish
Game Unreal
Status 18/18
[LevelInfo0]
; EN: Title="ISV-KRAN Deck 1"
Title="ISV-KRAN: Pokład 1"
; EN: LevelEntryText="Entering the ISV-KRAN Deck 1"
LevelEntryText="Wejście na ISV-KRAN: Pokład 1"

[LevelSummary]
; EN: Title="ISV-KRAN Deck 1"
Title="ISV-KRAN: Pokład 1"
; EN: LevelEntryText="Entering the ISV-KRAN Deck 1"
LevelEntryText="Wejście na ISV-KRAN: Pokład 1"

[TranslatorEvent12]
; EN: Message="EMERGENCY TRANSPORTER INSTRUCTIONS: STEP ONTO OCTAGONAL TRANSPORTER PAD - SYSTEM WILL ACTIVATE AUTOMATICALLY"
Message="INSTRUKCJA OBSŁUGI TRANSPORTERA AWARYJNEGO: STANĄĆ NA OŚMIOKĄTNEJ PLATFORMIE TRANSPORTERA, SYSTEM ZOSTANIE WŁĄCZONY AUTOMATYCZNIE"

[TranslatorEvent2]
; EN: Message="ISV-KRAN DECK 1: Log Entry: Captain Mikail Leatham. Skaarj attacks have forced us to retreat to the Science and Research Lab. We set up a makeshift Electrical Field Barrier that destroyed 40 of them but 20 still remain."
Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: Wpis do dziennika: Kapitan Mikail Leatham. Ofensywy Skaarj zmusiły nas do wycofania się do Laboratorium Badawczego. Ustawiliśmy prowizoryczną barierę elektryczną, która spowodowała śmierć 40 z nich, ale 20 pozostaje przy życiu."

[TranslatorEvent0]
; EN: Message="ISV-KRAN: SCIENCE RESEARCH LAB SPECIMEN MONITOR: I have found these amorphous amoeba to be highly acidic. It's incredible the architecture of their basic genetic structure. Tatiana Zimna - Chief Medical Officer"
Message="ISV-KRAN: LABORATORIUM BADAWCZE. NADZÓR NAD OKAZEM: Ustaliłam, że te amorficzne ameby składają się z bardzo żrącego kwasu. Układ ich podstawowej struktury genetycznej jest wprost niewiarygodny. Tatiana Zimna, Szef Personelu Medycznego"

[TranslatorEvent1]
; EN: Message="WARNING: LAB DOORS AND SPECIMEN HOLDING FIELDS ARE MALFUNCTIONING - 30 SECOND RELEASE DELAY WILL ENGAGE AFTER ACTIVATION"
Message="UWAGA: GRODZIE POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH I POLA IZOLACYJNE OKAZÓW DZIAŁAJĄ NIEPOPRAWNIE. AKTYWACJA SPOWODUJE UWOLNIENIE OBIEKTÓW Z OPÓŹNIENIEM 30 SEKUND."

[TranslatorEvent7]
; EN: Message="ISV-KRAN DECK 1: ALERT: ENGINE COOLANT OVERFLOW: MAIN ENGINE RUPTURE: EVACUATE SHIP IMMEDIATELY"
Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: ALARM: WYCIEK PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIKI. PĘKNIĘCIE SILNIKA GŁÓWNEGO. NATYCHMIASTOWA EWAKUACJA STATKU"

[TranslatorEvent6]
; EN: Message="ISV-KRAN DECK 1: Log Entry: Captain Mikail Leatham. There's NO Possible way to kill them ALL. There's just too many Skaarj and we don't have enough ammo."
Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: Wpis do dziennika: Kapitan Mikail Leatham. NIE ma możliwości, aby zabić ich WSZYSTKICH. Jest po prostu za dużo Skaarj, a my nie mamy dość amunicji."

[TranslatorEvent9]
; EN: Message="BRIDGE ACCESS DENIED: SECURITY FORCEFIELD ACTIVE: MAIN OVERIDE LOCATED IN OBSERVATION LOUNGE"
Message="WSTĘP NA MOSTEK WZBRONIONY: POLE SIŁOWE AKTYWNE. WYŁĄCZNIK ZNAJDUJE SIĘ NA POKŁADZIE OBSERWACYJNYM."
; EN: AltMessage="BRIDGE ACCESS PERMITTED: SECURITY FORCEFIELD DEACTIVATED"
AltMessage="WSTĘP NA MOSTEK MOŻLIWY: POLE SIŁOWE NIEAKTYWNE."

[TranslatorEvent11]
; EN: Message="EMERGENCY TRANSPORTER SYSTEM ONLINE: COORDINATES SET TO NALI VILLAGE 5 KILOMETERS FROM SPIRE SHAPED MOUNTAIN"
Message="TRANSPORTER AWARYJNY: SYSTEMY SPRAWNE. WSPÓŁRZĘDNE USTAWIONE NA WIEŚ NALI ZNAJDUJĄCĄ SIĘ 5 KILOMETRÓW OD GÓRY W KSZTAŁCIE IGLICY."

[TranslatorEvent8]
; EN: Message="BRIDGE SECURITY FORCEFIELD OVERRIDE: STATUS ACTIVE"
Message="POLE SIŁOWE ZABEZPIECZAJĄCE MOSTEK: AKTYWNE"
; EN: AltMessage="BRIDGE SECURITY FORCEFIELD OVERRIDE: STATUS DEACTIVATED"
AltMessage="POLE SIŁOWE ZABEZPIECZAJĄCE MOSTEK: NIEAKTYWNE"

[TranslatorEvent3]
; EN: Message="ISV-KRAN DECK 1: WARNING - 85,000 VOLT ELECTRICAL FIELD BARRIER IN PLACE AT SCIENCE RESEARCH LAB: POWER DISTRUBUTION FROM THREE TRANSFORMER CONTROL ROOMS ACTIVE"
Message="ISV-KRAN, POKŁAD 1: OSTRZEŻENIE: DOSTĘP DO LABORATORIUM ZABLOKOWANY PRZEZ POLE SIŁOWE O MOCY 85000 WOLTÓW. PRZEPŁYW MOCY Z TRZECH TRANSFORMATORÓW AKTYWNY."
; EN: AltMessage="ISV-KRAN DECK 1: ELECTRICAL FIELD BARRIER DEACTIVATED"
AltMessage="ISV-KRAN, POKŁAD 1: POLE SIŁOWE WYŁĄCZONE."

[TranslatorEvent4]
; EN: Message="ALERT: ALL CREW MEMBERS REPORT TO DECK 4: SHIP HAS BEEN INFILTRATED BY A SKAARJ WAR PARTY"
Message="ALARM: DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZAŁOGI: ZGŁOSIĆ SIĘ NA POKŁAD 4. STATEK ZOSTAŁ ZINFILTROWANY PRZEZ ODDZIAŁ SZTURMOWY SKAARJ."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltEditor.pltEngine.pltIpDrv.pltSetup.pltStartup.pltUnrealEd.pltWindow.pltWinDrv.pltD3D9Drv.pltFMODAudioDrv.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltPhysXPhysics.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt