Editor.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
Untranslated lines for Unreal
The following page contains untranslated lines for Unreal in the Polish language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
Untranslated lines for Unreal Tournament
The following page contains untranslated lines for Unreal Tournament in the Polish language. If you're fluent or native on this language, you can help us fix them by locating the lines starting with two asterisks (**).
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Editor
Language Polish
Game 1 Unreal
Status 78/136
Game 2 Unreal Tournament
Status 78/140

Public headers (Unreal)

[Public]
Object=(Name=Editor.MasterCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.MakeCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ConformCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.BatchExportCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.PackageFlagCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DataRipCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.PS2ConvertCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.UpdateUModCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ChecksumPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.StripSourceCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DumpIntCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ExportPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.CompareIntCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.AudioPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DumpTextureInfoCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ListObjectsCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.MusicPackagesCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ReduceTexturesCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.SaveEmbeddedCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DumpMeshInfoCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.BatchMeshExportCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.RebuildImportsCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ProdigiosumInParvoCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.FullBatchExportCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.FontPageDiffCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.FontExporter,Class=Class,MetaClass=Core.Exporter)
Preferences=(Caption="Edytor",Parent="Opcje zaawansowane")
Preferences=(Caption="Zaawansowane (Edytor)",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Advanced)
Preferences=(Caption="Kolory",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Colors)
Preferences=(Caption="Siatka",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Grid)
Preferences=(Caption="Siatka rotacyjna",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=RotationGrid)
Preferences=(Caption="(**)AudioPackage Commandlet",Parent="Edytor",Class=Editor.AudioPackageCommandlet,Immediate=True)
Preferences=(Caption="(**)MusicPackages Commandlet",Parent="Edytor",Class=Editor.MusicPackagesCommandlet,Immediate=True)

Public headers (Unreal Tournament)

[Public]
Object=(Name=Editor.MasterCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.MakeCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ConformCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.BatchExportCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.MergeDXTCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.PackageFlagCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DataRipCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.PS2ConvertCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.UpdateUModCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ChecksumPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.MD5Commandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.PackageDumpCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.StripSourceCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DumpIntCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ExportPackageCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.CompareIntCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.DumpFontInfoCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ListObjectsCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ExecCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Object=(Name=Editor.ScriptRaysCommandlet,Class=Class,MetaClass=Core.Commandlet)
Preferences=(Caption="Edytor",Parent="Opcje zaawansowane")
Preferences=(Caption="Zaawansowane (Edytor)",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Advanced)
Preferences=(Caption="Kolory",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Colors)
Preferences=(Caption="Siatka",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=Grid)
Preferences=(Caption="Siatka rotacyjna",Parent="Edytor",Class=Editor.EditorEngine,Immediate=True,Category=RotationGrid)

Rest of the File (Shared)

[MasterCommandlet]
HelpCmd=master
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Tworzy glówne pliki instalacyjne."
HelpUsage="master [-option...] [parm=value]..."
HelpParm[0]="MasterPath"
HelpDesc[0]="Folder glówny, z którego kopiowane beda pliki."
HelpParm[1]="SrcPath"
HelpDesc[1]="Folder glówny, do którego zostana skopiowane pliki zródlowe."
HelpParm[2]="RefPath"
HelpDesc[2]="Sciezka odniesienia dla plików z delta-kompresja."

[MakeCommandlet]
HelpCmd=make
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Kompiluje ponownie pliki z kodem UnrealScript."
HelpUsage="make [-option...] [parm=value]..."
HelpParm[0]="Silent"
HelpDesc[0]="Bez pytan, domyslna odpowiedz na kazde zapytanie bedzie twierdzaca."
HelpParm[1]="NoBind"
HelpDesc[1]="Bez wymuszania powiazania funkcji natywnych do bibliotek DLL."
HelpParm[2]="All"
HelpDesc[2]="Rekompilacja na czysto (w przeciwnym razie przeprowadza sie kompilacje uzupelniajaca)."

[ConformCommandlet]
HelpCmd=conform
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Dostosowuje nowy plik do poprzedniej wersji celem zgodnosci w grze wieloosobowej."
HelpUsage="conform existing_file.ext old_file.ext"
HelpParm[0]="existingfile.ext"
HelpDesc[0]="Nowa wersja pliku, która jest przedmiotem operacji."
HelpParm[1]="oldfile.ext"
HelpDesc[1]="Stara wersja pliku, z która ma byc zgodny nowy plik."

[BatchExportCommandlet]
HelpCmd=batchexport
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Masowo eksportuje obiekty."
HelpUsage="batchexport package.ext classname export_ext [path]"
HelpParm[0]="package.ext"
HelpDesc[0]="Plik, z którego eksportowane beda obiekty."
HelpParm[1]="classname"
HelpDesc[1]="(**)Class of object to export. It can be one of the following:"
HelpParm[2]="  "
HelpDesc[2]="  class, texture, sound, music, level, model, polys, textbuffer"
HelpParm[3]="export_ext"
HelpDesc[3]="(**)File extension to export to. The accepted file extensions per class are as follows:"
HelpParm[4]="  "
HelpDesc[4]="  class: uc, h"
HelpParm[5]="  "
HelpDesc[5]="  texture: bmp, pcx"
HelpParm[6]="  "
HelpDesc[6]="  sound: wav"
HelpParm[7]="  "
HelpDesc[7]="(**)  music: s3m, xm, it or any other tracker format"
HelpParm[8]="  "
HelpDesc[8]="  level: t3d"
HelpParm[9]="  "
HelpDesc[9]="  model: t3d"
HelpParm[10]="  "
HelpDesc[10]="  polys: t3d"
HelpParm[11]="  "
HelpDesc[11]="  textbuffer: txt"
HelpParm[12]="path"
HelpDesc[12]="Sciezka do folderu, do którego eksportowane beda pliki, np. C:\MójFolder."

[PackageFlagCommandlet]
HelpCmd=packageflag
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Ustawia znaczniki w plikach."
HelpUsage="packageflag src.ext [<+|->flag [<+|->flag] ...]"
HelpParm[0]="src.ext"
HelpDesc[0]="Plik, który bedzie modyfikowany."
HelpParm[1]="flag"
HelpDesc[1]="+ aby ustawic znacznik, lub - aby usunac znacznik, jeden z ponizszych:"
HelpParm[2]="  AllowDownload"
HelpDesc[2]="(**)  Clients are allowed to download package from server"
HelpParm[3]="  ClientOptional"
HelpDesc[3]="(**)  Clients can chose to skip this package download from server"
HelpParm[4]="  ServerSideOnly"
HelpDesc[4]="(**)  Package has no network relevancy on a server"
HelpParm[5]="  BrokenLinks"
HelpDesc[5]="(**)  Package was loaded with missing links"
HelpParm[6]="  Unsecure"
HelpDesc[6]="(**)  Unused"

[DataRipCommandlet]
HelpCmd=datarip
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Tworzy plik z usunietymi teksturami, muzyka i dzwiekiem."
HelpUsage="datarip srcpackage.ext dstpackage.ext"
HelpParm[0]="srcpackage.ext"
HelpDesc[0]="Plik zródlowy."
HelpParm[1]="dstpackage.ext"
HelpDesc[1]="Plik docelowy."

[UpdateUModCommandlet]
HelpCmd=updateumod
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Dodaje, usuwa, zastepuje lub wypakowuje pliki z archiwum .umod."
HelpUsage="updateumod UmodFile Command [Filename]"
HelpParm[0]="UmodFile"
HelpDesc[0]="Nazwa pliku .umod, na którym wykonywana bedzie operacja."
HelpParm[1]="Command"
HelpDesc[1]="(**)Can be one of the following:"
HelpParm[2]="  EXTRACT"
HelpDesc[2]="(**)  File extraction"
HelpParm[3]="  ADD"
HelpDesc[3]="(**)  File addition"
HelpParm[4]="  DELETE"
HelpDesc[4]="(**)  File deletion"
HelpParm[5]="  REPLACE"
HelpDesc[5]="(**)  File replacement"
HelpParm[6]="  LIST"
HelpDesc[6]="(**)  File listing"
HelpParm[7]="Filename"
HelpDesc[7]="Nazwa pliku, który jest przedmiotem polecenia EXTRACT, ADD, DELETE lub REPLACE."

[ChecksumPackageCommandlet]
HelpCmd=checksumpackage
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Wyswietla sume kontrolna dla wybranego pliku."
HelpUsage="checksumpackage packagename"
HelpParm[0]="packagename"
HelpDesc[0]="Nazwa pliku, którego sume kontrolna chcesz poznac."

[StripSourceCommandlet]
HelpCmd=StripSource
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Usuwa bufor skryptów z pliku."
HelpUsage="stripsource packagename"
HelpParm[0]="packagename"
HelpDesc[0]="Nazwa pliku, z którego maja zostac usuniete zródla."

[DumpIntCommandlet]
HelpCmd=DumpInt
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Generuje plik .int z zawartoscia tekstowo-jezykowa danego pliku.."
HelpUsage="dumpint packagename"
HelpParm[0]="packagename"
HelpDesc[0]="Nazwa pliku, do którego chcemy wygenerowac plik jezykowy."

[ExportPackageCommandlet]
HelpCmd=ExportPackage
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Wypakowuje zródla w formacie .uc z wybranego pliku."
HelpUsage="exportpackage packagename"
HelpParm[0]="packagename"
HelpDesc[0]="Nazwa pliku, z którego maja zostac wyeksportowane zródla w formacie .uc."

[CompareIntCommandlet]
HelpCmd=CompareInt
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="Porównuje dwa pliki jezykowe i dodaje brakujace wpisy, dostosowujac nowy plik."
HelpUsage="compareint packageint miscint"
HelpParm[0]="packageint"
HelpDesc[0]="Glówny plik jezykowy."
HelpParm[1]="miscint"
HelpDesc[1]="Plik jezykowy, który bedzie zmieniany."

[ListObjectsCommandlet]
HelpCmd=listobjects
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Lists Objects in package."
HelpUsage="(**)listobjects [-switch1 [-switch2 [...]]] <package> [<baseclass>]"
HelpParm[0]="(**)-switch1, -switch2..."
HelpDesc[0]="(**)Option switches, can be one or more of the following:"
HelpParm[1]="  -cp"
HelpDesc[1]="(**)  Prints pathname instead of name for Class."
HelpParm[2]="  -op"
HelpDesc[2]="(**)  Prints pathname instead of name for Object."
HelpParm[3]="  -na"
HelpDesc[3]="(**)  Do not align output."
HelpParm[4]="  -ni"
HelpDesc[4]="(**)  Do not indent object hierarchy."
HelpParm[5]="  -nc"
HelpDesc[5]="(**)  Do not display class."
HelpParm[6]="  -co"
HelpDesc[6]="(**)  Just display Object Classes instead of each Object."
HelpParm[7]="(**)pkg"
HelpDesc[7]="(**)Package file."
HelpParm[8]="(**)baseclass"
HelpDesc[8]="(**)Optional base class of listed objects."

Rest of the File (Unreal)

[AudioPackageCommandlet]
HelpCmd=audiopackage
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Create an audio package out of a directory."
HelpUsage="(**)audiopackage <input directory>"

[DumpTextureInfoCommandlet]
HelpCmd=dumptextureinfo
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Dumps information about textures."
HelpUsage="(**)dumptextureinfo <pkg>"

[MusicPackagesCommandlet]
HelpCmd=musicpackages
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Creates music packages out of a directory."
HelpUsage="(**)musicpackages <input directory>"

[ReduceTexturesCommandlet]
HelpCmd=reducetextures
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Purges unneeded uncompressed mipmaps."
HelpUsage="(**)reducetextures <inpkg> <outpkg>"

[SaveEmbeddedCommandlet]
HelpCmd=saveembedded
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Saves an embedded package to a separate file."
HelpUsage="(**)saveembedded <pkg> <embpkg> <outfile>"
HelpParm[0]="  "
HelpDesc[0]="  "
HelpParm[1]="  "
HelpDesc[1]="  "

[DumpMeshInfoCommandlet]
HelpCmd=dumpmeshinfo
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Dumps information about meshes."
HelpUsage="(**)dumptextureinfo <pkg>"

[BatchMeshExportCommandlet]
HelpCmd=batchmeshexport
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Batch exports meshes."
HelpUsage="(**)batchmeshexport <pkg> <format> <outpath>"

[RebuildImportsCommandlet]
HelpCmd=rebuildimports
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Rebuilds import script for a package."
HelpUsage="(**)rebuildimports <pkg> [-upkg]"
HelpParm[0]="(**)-upkg"
HelpDesc[0]="(**)Switches output to upkg format. Default is uc."

[ProdigiosumInParvoCommandlet]
HelpCmd=prodigiosuminparvo
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Batch exports all mip map levels."
HelpUsage="(**)prodigiosuminparvo <pkg> <format> <outpath>"

[FullBatchExportCommandlet]
HelpCmd=fullbatchexport
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Extract package with directory structure."
HelpUsage="(**)fullbatchexport <pkg> <outpath>"
HelpDesc[0]="(**)Optional, to define export format"
HelpParm[0]="  -DefaultFontExtension"
HelpParm[1]="  -DefaultMusicExtension"
HelpParm[2]="  -DefaultSoundExtension"
HelpParm[3]="  -DefaultTextureExtension"

[FontPageDiffCommandlet]
HelpCmd=fontpagediff
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Compares font pages."
HelpUsage="(**)fontpagediff <left font> <right font>"

[FontExporter]
HelpCmd=FontExporter
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Exports font pages."
HelpUsage="(**)FontExporter <pkg> <outpath>"

Rest of the File (Unreal Tournament)

[MergeDXTCommandlet]
HelpCmd=mergedxt
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Merge DXT textures with standard textures."
HelpUsage="(**)mergedxt srcpath oldpath destpath"
HelpParm[0]="(**)srcpath"
HelpDesc[0]="(**)Path containing source files."
HelpParm[1]="(**)oldpath"
HelpDesc[1]="(**)Path containing old files."
HelpParm[2]="(**)destpath"
HelpDesc[2]="(**)Path for destination files."

[MD5Commandlet]
HelpCmd=md5
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Manage the Packages.md5 checksums list."
HelpUsage="(**)md5 [-option Filename|Wildcard]"
HelpParm[0]="(**)-a Wildcard"
HelpDesc[0]="(**)Add all files matching the wildcard to the Packages.md5 list."
HelpParm[1]="(**)-l [Filename]"
HelpDesc[1]="(**)Prints the current contents of the specified Packages.md5 file. If no Filename is given, Packages.md5 will be used."
HelpParm[2]="(**)-m Filename"
HelpDesc[2]="(**)Merges the contents of two Packages.md5 files. Filename should point to a valid Packages.md5 file."
HelpParm[3]="(**)-p Wildcard"
HelpDesc[3]="(**)Removes the checksum for the all files matching the wildcard from the Packages.md5 list."

[PackageDumpCommandlet]
HelpCmd=packagedump
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Dump the structure of an Unreal Package to stdout."
HelpUsage="(**)packagedump [Filename]"

[DumpFontInfoCommandlet]
HelpCmd=dumpfontinfo
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Dumps information about fonts."
HelpUsage="(**)dumpfontinfo <pkg>"

[ExecCommandlet]
HelpCmd=exec
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Executes a command file in a minimal editor environment."
HelpUsage="(**)exec filename"

[ScriptRaysCommandlet]
HelpCmd=scriptrays
HelpWebLink="http://www.oldunreal.com"
HelpOneLiner="(**)Rebuilds script source for a package or class"
HelpUsage="(**)scriptrays <pkg>[.<cls>] <out_d> [-disassemble|-mugshot]"
HelpParm[0]="(**)pkg[.cls]"
HelpDesc[0]="(**)Package or class to rebuild."
HelpParm[1]="(**)out_d"
HelpDesc[1]="(**)Output directory."
HelpParm[2]="(**)-disassemble"
HelpDesc[2]="(**)Output disassembly instead of code."
HelpParm[3]="(**)-mugshot"
HelpDesc[3]="(**)Output declarations instead of code."
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt
Unreal Tournament Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
UT exclusives: Botpack.pltCluster.pltSDLDrv.pltSDLGLDrv.pltSDLSoftDrv.pltudemo.pltUnrealTournament.pltUTBrowser.pltUTMenu.pltUTServerAdmin.pltUWeb.plt
Assets: AS-Frigate.pltAS-Guardia.pltAS-HiSpeed.pltAS-Mazon.pltAS-Oceanfloor.pltAS-Overlord.pltAS-Rook.pltAS-Tutorial.pltBossSkins.pltCityIntro.pltCommandoSkins.pltCTF-Command.pltCTF-Coret.pltCTF-Dreary.pltCTF-EternalCave.pltCTF-Face.pltCTF-Gauntlet.pltCTF-LavaGiant.pltCTF-Niven.pltCTF-November.pltCTF-Tutorial.pltDM-Barricade.pltDM-Codex.pltDM-Conveyor.pltDM-Curse][.pltDM-Deck16][.pltDM-Fetid.pltDM-Fractal.pltDM-Gothic.pltDM-Grinder.pltDM-HyperBlast.pltDM-KGalleon.pltDM-Liandri.pltDM-Morbias][.pltDM-Morpheus.pltDM-Oblivion.pltDM-Peak.pltDM-Phobos.pltDM-Pressure.pltDM-Pyramid.pltDM-Stalwart.pltDM-StalwartXL.pltDM-Tempest.pltDM-Turbine.pltDM-Tutorial.pltDM-Zeto.pltDOM-Cinder.pltDOM-Condemned.pltDOM-Cryptic.pltDOM-Gearbolt.pltDOM-Ghardhen.pltDOM-Lament.pltDOM-Leadworks.pltDOM-MetalDream.pltDOM-Olden.pltDOM-Sesmar.pltDOM-Tutorial.pltEOL_Assault.pltEOL_Challenge.pltEOL_CTF.pltEOL_Deathmatch.pltEOL_Domination.pltEOL_Statues.pltFCommandoSkins.pltSGirlSkins.pltSoldierSkins.pltUTCredits.pltUT-Logo-Map.plt
GOTY Edition: de.pltmultimesh.pltrelics.pltrelicsbindings.plttcowmeshskins.plttnalimeshskins.plttskmskins.pltCTF-Cybrosis][.pltCTF-Darji16.pltCTF-Face][.pltCTF-HallOfGiants.pltCTF-High.pltCTF-Hydro16.pltCTF-Kosov.pltCTF-Noxion16.pltCTF-Nucleus.pltCTF-Orbital.pltDM-Agony.pltDM-ArcaneTemple.pltDM-Crane.pltDM-Cybrosis][.pltDM-HealPod][.pltDM-Malevolence.pltDM-Mojo][.pltDM-Shrapnel][.pltDM-SpaceNoxx.plt
Bonus Pack 4: skeletalchars.pltCTF-Beatitude.pltCTF-EpicBoy.pltCTF-Face-SE.pltCTF-Ratchet.pltDM-Bishop.pltDM-Closer.pltDM-Grit-TOURNEY.pltDM-Viridian-TOURNEY.pltDOM-Bullet.pltDOM-Cidom.pltDOM-Lament][.pltDOM-WolfsBay.plt
Rocket Arena: RocketArena.pltRocketArenaMultimesh.pltRA-Akuma.pltRA-Clawfist.pltRA-CliffyB.pltRA-DavidM.pltRA-DavidM2.pltRA-Ebolt.pltRA-GE][.pltRA-Heiko.pltRA-Inoxx.pltRA-OutWorld.pltRA-Shinigami.pltRA-Warren.pltRA-Qwerty.pltRA-Revolver.plt
Chaos UT: ChaosUT.pltChaosUTMiscMuts.pltChaosGames.pltChreks.pltChrekSkins.pltChrekvoicedozer.pltChrekvoicescout.pltCTF-CUT_ChaosCastle-pf.pltCTF-CUT_Horus.pltDM-CUT_Eclipse.pltDM-CUT_Proxyking.pltDM-CUT_SkullMoon.pltDM-CUT_StorageAlpha.pltDM-CUT_ThebellTolls.pltDM-CUT_WeaponsOfChaos.pltDM-CUT_WeaponsOfWar.pltUTChaosMap.pltKOTH_BaseStationTheta.plt