Core.plt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Core
Language Polish
Game 1 Unreal
Status 68/68
Game 2 Unreal Tournament
Status 69/69

Public headers (Shared)

[Public]`
; EN: Preferences=(Caption="File System",Parent="Advanced",Class=Core.System,Immediate=True)
Preferences=(Caption="System plików",Parent="Zaawansowane",Class=Core.System,Immediate=True)

Rest of the file (Shared)

[Language]
Language="Polski"
LangId=21
SubLangId=0

[Query]
; EN: OldVersion="The file "%ls" was saved by a previous version which is not backwards compatible with this one. Reading it will likely fail, and may cause a crash. Do you want to try anyway?"
OldVersion="Plik %ls zapisano przy pomocy starszej wersji niezgodnej z obecną. Próba odczytu ma nikłe szanse powodzenia, może nawet wystąpić awaria programu. Czy próbować mimo to?"
; EN: Name="Name:"
Name="Nazwa:"
; EN: Password="Password:"
Password="Hasło:"
; EN: PassPrompt="Enter your name and password:"
PassPrompt="Wprowadź nazwę użytkownika i hasło:"
; EN: PassDlg="Identity Check"
PassDlg="Weryfikacja tożsamości"
; EN: Overwrite="The file "%ls" needs to be updated.  Do you want to overwrite the existing version?"
Overwrite="Plik "%ls" należy zaktualizować. Czy chcesz nadpisać obecną wersję?"

[Progress]
; EN: Saving="Saving file "%ls"..."
Saving="Zapisywanie pliku „%ls”..."
; EN: Loading="Loading file "%ls"..."
Loading="Wczytywanie pliku „%ls”..."
; EN: Closing="Closing"
Closing="Zamykanie"

Rest of the file (Unreal)

[Errors]
; EN: Unknown="Unknown Error"
Unknown="Nieznany błąd"
; EN: Aborted="Aborted"
Aborted="Przerwano"
; EN: ExportOpen="Error exporting %ls: couldn't open file "%ls"."
ExportOpen="Błąd eksportu %ls: nie można otworzyć pliku „%ls”."
; EN: ExportWrite="Error exporting %ls: couldn't write file "%ls"."
ExportWrite="Błąd eksportu %ls: nie można zapisać pliku „%ls”."
; EN: FileNotFound="Can't find file "%ls"."
FileNotFound="Nie znaleziono pliku „%ls”."
; EN: ObjectNotFound="Failed to find object "%ls %ls.%ls"."
ObjectNotFound="Nie znaleziono obiektu „%ls %ls.%ls”."
; EN: PackageNotFound="Can't find file for package "%ls"."
PackageNotFound="Nie znaleziono pliku „%ls”."
; EN: PackageResolveFailed="Can't resolve package name."
PackageResolveFailed="Nie otrzymano nazwy pliku."
; EN: FilenameToPackage="Can't convert filename "%ls" to package name."
FilenameToPackage="Nie można dokonać konwersji pliku "%ls" do pliku zbiorczego."
; EN: Sandbox="Package "%ls" is not accessible in this sandbox."
Sandbox="Plik zbiorczy „%ls” jest niedostępny w tym środowisku."
; EN: PackageVersion="Package "%ls" version mismatch."
PackageVersion="Niezgodność wersji pliku „%ls”."
; EN: FailedLoad="Failed to load "%ls": %ls."
FailedLoad="Błąd wczytywania „%ls”: %ls."
; EN: ConfigNotFound="Can't find "%ls" in configuration file."
ConfigNotFound="Nie odnaleziono „%ls” w pliku konfiguracji."
; EN: LoadClassMismatch="%ls is not a child class of %ls.%ls."
LoadClassMismatch="%ls nie jest klasą pochodzącą od %ls.%ls."
; EN: NotDll=""%ls" is not a DLL package; can't find export "%ls"."
NotDll="„%ls” nie jest biblioteką DLL; nie znaleziono funkcji eksportu „%ls”."
; EN: NotInDll="Can't find "%ls" in library "%ls.dll"."
NotInDll="Nie znaleziono „%ls” w pliku „%ls.dll”."
; EN: FailedLoadPackage="Failed loading package: %ls."
FailedLoadPackage="Błąd wczytywania pliku: %ls."
; EN: FailedLoadObject="Failed to load "%ls %ls.%ls": %ls."
FailedLoadObject="Błąd wczytywania „%ls %ls.%ls”: %ls."
; EN: TransientImport="Transient object imported: %ls."
TransientImport="Zaimportowano obiekt tymczasowy: %ls."
; EN: FailedSavePrivate="Can't save %ls: Graph is linked to external private object %ls."
FailedSavePrivate="Nie można zapisać %ls: Wykres jest powiązany z zewnętrznym obiektem prywatnym %ls."
; EN: FailedImportPrivate="Can't import private object %ls %ls."
FailedImportPrivate="Nie można zaimportować obiektu prywatnego %ls %ls."
; EN: FailedCreate="%ls %ls not found for creation."
FailedCreate="Nie znaleziono %ls %ls: utworzenie nieudane."
; EN: FailedImport="Can't find %ls in file "%ls"."
FailedImport="Nie znaleziono %ls w pliku „%ls”."
; EN: FailedSaveFile="Error saving file "%ls": %ls."
FailedSaveFile="Błąd zapisu pliku „%ls”: %ls."
; EN: SaveWarning="Error saving "%ls"."
SaveWarning="Błąd zapisu „%ls”."
; EN: NotPackaged="Object is not packaged: %ls %ls."
NotPackaged="Obiekt nie znajduje się w pliku zbiorczym: %ls %ls."
; EN: NotWithin="Object %ls %ls created in %ls instead of %ls."
NotWithin="Obiekt %ls %ls został utworzony w %ls zamiast w %ls."
; EN: Abstract="Can't create object %ls: class %ls is abstract."
Abstract="Tworzenie obiektu %ls nieudane: klasa %ls jest abstrakcyjna."
; EN: NoReplace="Can't replace %ls with %ls."
NoReplace="Nie można zastąpić %ls tym: %ls."
; EN: NoFindImport="Can't find file "%ls" for import."
NoFindImport="Nie znaleziono „%ls”: import nieudany."
; EN: ReadFileFailed="Failed to read file "%ls" for import."
ReadFileFailed="Błąd odczytu pliku „%ls”: import nieudany."
; EN: SeekFailed="Error seeking file."
SeekFailed="Błąd wyszukiwania pliku."
; EN: OpenFailed="Error opening file."
OpenFailed="Błąd otwarcia pliku."
; EN: WriteFailed="Error writing to file."
WriteFailed="Błąd zapisu pliku."
; EN: ReadEof="Read beyond end of file."
ReadEof="Próba odczytu poza końcowym fragmentem pliku."
; EN: IniReadOnly="The file %ls is write protected; settings cannot be saved."
IniReadOnly="Plik %ls jest zabezpieczony przed zapisem; zmiany ustawień nie zostaną zapisane."
; EN: UrlFailed="Failed launching URL."
UrlFailed="Błąd otwarcia adresu URL."
; EN: Warning="Warning"
Warning="Ostrzeżenie"
; EN: Question="Question"
Question="Pytanie"
; EN: OutOfMemory="Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk."
OutOfMemory="Za mało pamięci wirtualnej. Aby rozwiązać ten problem, należy zwolnić miejsce na głównym dysku twardym."
; EN: History="History"
History="Historia"
; EN: Assert="Assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Assert="Błąd twierdzenia: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
; EN: Debug="Debug assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Debug="Błąd twierdzenia debugowego: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
; EN: LinkerExists="Linker for "%ls" already exists."
LinkerExists="Łącznik dla „%ls” już istnieje."
; EN: BinaryFormat="The file "%ls" contains unrecognizable data."
BinaryFormat="Plik „%ls” zawiera nieznany rodzaj danych."
; EN: SerialSize="%ls: Serial size mismatch: Got %i, Expected %i."
SerialSize="%ls: Niezgodność rozmiaru szeregowego: Dostępne %i, Oczekiwane %i."
; EN: ExportIndex="Bad export index %i/%i."
ExportIndex="Niewłaściwy indeks eksportu %i/%i."
; EN: ImportIndex="Bad import index %i/%i."
ImportIndex="Niewłaściwy indeks importu %i/%i."
; EN: Password="Password not recognized."
Password="Niewłaściwe hasło."
; EN: Exec="Unrecognized command."
Exec="Błąd polecenia."
; EN: BadProperty=""%ls": Bad or missing property "%ls"."
BadProperty="„%ls”: Niewłaściwa lub nieobecna właściwość „%ls”."
; EN: MissingIni="Missing .ini file: %ls."
MissingIni="Brak pliku .ini: %ls."
; EN: NoTXTFile="Can not exec non-text (.txt) file type "%ls"."
NoTXTFile="Nie można wykonać pliku „%ls” - nie jest to plik tekstowy (.txt)."

[General]
Product="Unreal"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
; EN: True="True"
True="Wł."
; EN: False="False"
False="Wył."
; EN: None="None"
None="Brak"
; EN: Yes="Yes"
Yes="Tak"
; EN: No="No"
No="Nie"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Errors]
; EN: Unknown="Unknown Error"
Unknown="Nieznany błąd"
; EN: Aborted="Aborted"
Aborted="Przerwano"
; EN: ExportOpen="Error exporting %ls: couldn't open file "%ls"."
ExportOpen="Błąd eksportu %ls: nie można otworzyć pliku „%ls”."
; EN: ExportWrite="Error exporting %ls: couldn't write file "%ls"."
ExportWrite="Błąd eksportu %ls: nie można zapisać pliku „%ls”."
; EN: FileNotFound="Can't find file "%ls"."
FileNotFound="Nie znaleziono pliku „%ls”."
; EN: ObjectNotFound="Failed to find object "%ls %ls.%ls"."
ObjectNotFound="Nie znaleziono obiektu „%ls %ls.%ls”."
; EN: PackageNotFound="Can't find file for package "%ls"."
PackageNotFound="Nie znaleziono pliku „%ls”."
; EN: PackageResolveFailed="Can't resolve package name."
PackageResolveFailed="Nie otrzymano nazwy pliku."
; EN: FilenameToPackage="Can't convert filename "%ls" to package name."
FilenameToPackage="Nie można dokonać konwersji pliku "%ls" do pliku zbiorczego."
; EN: Sandbox="Package "%ls" is not accessible in this sandbox."
Sandbox="Plik zbiorczy „%ls” jest niedostępny w tym środowisku."
; EN: PackageVersion="Package "%ls" version mismatch."
PackageVersion="Niezgodność wersji pliku „%ls”."
; EN: FailedLoad="Failed to load "%ls": %ls."
FailedLoad="Błąd wczytywania „%ls”: %ls."
; EN: ConfigNotFound="Can't find "%ls" in configuration file."
ConfigNotFound="Nie odnaleziono „%ls” w pliku konfiguracji."
; EN: LoadClassMismatch="%ls is not a child class of %ls.%ls."
LoadClassMismatch="%ls nie jest klasą pochodzącą od %ls.%ls."
; EN: NotDll=""%ls" is not a DLL package; can't find export "%ls"."
NotDll="„%ls” nie jest biblioteką DLL; nie znaleziono funkcji eksportu „%ls”."
; EN: NotInDll="Can't find "%ls" in library "%ls.dll"."
NotInDll="Nie znaleziono „%ls” w pliku „%ls.dll”."
; EN: FailedLoadPackage="Failed loading package: %ls."
FailedLoadPackage="Błąd wczytywania pliku: %ls."
; EN: FailedLoadObject="Failed to load "%ls %ls.%ls": %ls."
FailedLoadObject="Błąd wczytywania „%ls %ls.%ls”: %ls."
; EN: TransientImport="Transient object imported: %ls."
TransientImport="Zaimportowano obiekt tymczasowy: %ls."
; EN: FailedSavePrivate="Can't save %ls: Graph is linked to external private object %ls."
FailedSavePrivate="Nie można zapisać %ls: Wykres jest powiązany z zewnętrznym obiektem prywatnym %ls."
; EN: FailedImportPrivate="Can't import private object %ls %ls."
FailedImportPrivate="Nie można zaimportować obiektu prywatnego %ls %ls."
; EN: FailedCreate="%ls %ls not found for creation."
FailedCreate="Nie znaleziono %ls %ls: utworzenie nieudane."
; EN: FailedImport="Can't find %ls in file "%ls"."
FailedImport="Nie znaleziono %ls w pliku „%ls”."
; EN: FailedSaveFile="Error saving file "%ls": %ls."
FailedSaveFile="Błąd zapisu pliku „%ls”: %ls."
; EN: SaveWarning="Error saving "%ls"."
SaveWarning="Błąd zapisu „%ls”."
; EN: NotPackaged="Object is not packaged: %ls %ls."
NotPackaged="Obiekt nie znajduje się w pliku zbiorczym: %ls %ls."
; EN: NotWithin="Object %ls %ls created in %ls instead of %ls."
NotWithin="Obiekt %ls %ls został utworzony w %ls zamiast w %ls."
; EN: Abstract="Can't create object %ls: class %ls is abstract."
Abstract="Tworzenie obiektu %ls nieudane: klasa %ls jest abstrakcyjna."
; EN: NoReplace="Can't replace %ls with %ls."
NoReplace="Nie można zastąpić %ls tym: %ls."
; EN: NoFindImport="Can't find file "%ls" for import."
NoFindImport="Nie znaleziono „%ls”: import nieudany."
; EN: ReadFileFailed="Failed to read file "%ls" for import."
ReadFileFailed="Błąd odczytu pliku „%ls”: import nieudany."
; EN: SeekFailed="Error seeking file."
SeekFailed="Błąd wyszukiwania pliku."
; EN: OpenFailed="Error opening file."
OpenFailed="Błąd otwarcia pliku."
; EN: WriteFailed="Error writing to file."
WriteFailed="Błąd zapisu pliku."
; EN: ReadEof="Read beyond end of file."
ReadEof="Próba odczytu poza końcowym fragmentem pliku."
; EN: IniReadOnly="The file %ls is write protected; settings cannot be saved."
IniReadOnly="Plik %ls jest zabezpieczony przed zapisem; zmiany ustawień nie zostaną zapisane."
; EN: UrlFailed="Failed launching URL."
UrlFailed="Błąd otwarcia adresu URL."
; EN: Warning="Warning"
Warning="Ostrzeżenie"
; EN: Question="Question"
Question="Pytanie"
; EN: OutOfMemory="Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk."
OutOfMemory="Za mało pamięci wirtualnej. Aby rozwiązać ten problem, należy zwolnić miejsce na głównym dysku twardym."
; EN: History="History"
History="Historia"
; EN: Assert="Assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Assert="Błąd twierdzenia: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
; EN: Debug="Debug assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Debug="Błąd twierdzenia debugowego: %ls [Plik:%ls] [Linia: %i]."
; EN: LinkerExists="Linker for "%ls" already exists."
LinkerExists="Łącznik dla „%ls” już istnieje."
; EN: BinaryFormat="The file "%ls" contains unrecognizable data."
BinaryFormat="Plik „%ls” zawiera nieznany rodzaj danych."
; EN: SerialSize="%ls: Serial size mismatch: Got %i, Expected %i."
SerialSize="%ls: Niezgodność rozmiaru szeregowego: Dostępne %i, Oczekiwane %i."
; EN: ExportIndex="Bad export index %i/%i."
ExportIndex="Niewłaściwy indeks eksportu %i/%i."
; EN: ImportIndex="Bad import index %i/%i."
ImportIndex="Niewłaściwy indeks importu %i/%i."
; EN: Password="Password not recognized."
Password="Niewłaściwe hasło."
; EN: Exec="Unrecognized command."
Exec="Błąd polecenia."
; EN: BadProperty=""%ls": Bad or missing property "%ls"."
BadProperty="„%ls”: Niewłaściwa lub nieobecna właściwość „%ls”."
; EN: MisingIni="Missing .ini file: %ls."
MisingIni="Brak pliku .ini: %ls."
; EN: ExportFail="Error exporting %ls."
ExportFail="Błąd podczas eksportowania %ls."
; EN: ExportNoData="Did not find exportable data in object %ls."
ExportNoData="Nie znaleziono danych do eksportu w obiekcie %ls."

[General]
Product="Unreal Tournament"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
; EN: True="True"
True="Wł."
; EN: False="False"
False="Wył."
; EN: None="None"
None="Brak"
; EN: Yes="Yes"
Yes="Tak"
; EN: No="No"
No="Nie"
Unreal Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
Unreal exclusives: SetupUnreal.pltSetupUnrealPatch.pltD3D8Drv.pltEFX.pltFMODAudioDrv.pltOGLDrv.pltOldOpenGLDrv.pltOldWeapons.pltScriptedAI.pltSDL2Drv.pltSwFMOD.pltUnreal.pltUnrealIntegrity.pltUnrealLinux.pltUnrealLinux.bin.pltUnrealOSX.pltUnrealOSX.bin.pltUnrealSDL2.pltUnrealSDL2.bin.pltUnrealXLinux.pltUnrealXLinux.bin.pltUWebAdmin.pltWebAdminHTML.plt
Assets: Bluff.pltCeremony.pltChizra.pltDark.pltDasaCellars.pltDasaPass.pltDCrater.pltDig.pltDKNightOp.pltDmAriza.pltDmBeyondTheSun.pltDmCurse.pltDmDeathFan.pltDmDeck16.pltDmElsinore.pltDmExar.pltDMfith.pltDmHealPod.pltDmMorbias.pltDmRadikus.pltDmRetrospective.pltDmRiot.pltDmTundra.pltDug.pltEndGame.pltExtremeBeg.pltExtremeCore.pltExtremeDark.pltExtremeDarkGen.pltExtremeDGen.pltExtremeEnd.pltExtremeGen.pltExtremeLab.pltFemale1Skins.pltFemale2Skins.pltGateway.pltHarobed.pltIsvDeck1.pltIsvKran32.pltIsvKran4.pltMale1Skins.pltMale2Skins.pltMale3Skins.pltNaliBoat.pltNaliC.pltNaliLord.pltNoork.pltNyleve.pltPassage.pltQueenEnd.pltRuins.pltSkTrooperSkins.pltSkyBase.pltSkyCaves.pltSkyTown.pltSpireVillage.pltTerraLift.pltTerraniux.pltTheSunspire.pltTrench.pltVeloraEnd.pltVortex2.plt
Return to Na Pali: UDSDemo.pltUPak.pltUPakFix.pltAbyss.pltCrashsite.pltCrashsite1.pltCrashsite2.pltDmAthena.pltDmDaybreak.pltDmHazard.pltDmStomp.pltDmSunSpeak.pltDmTerra.pltDuskFalls.pltEldora.pltEnd.pltFoundry.pltGlacena.pltGlathriel1.pltGlathriel2.pltInterIntro.pltInter1.pltInter2.pltInter3.pltInter4.pltInterCrashsite.pltInter5.pltInter6.pltInter7.pltInter8.pltInter9.pltInter10.pltInter11.pltInter12.pltInter13.pltInter14.pltIntro1.pltIntro2.pltNagomi.pltNagomiSun.pltNalic2.pltNevec.pltSpireLand.pltToxic.pltUGCredits.pltUpack.pltVelora.plt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.pltDM-Letting.pltDM-Loxi.pltDM-Mojo.pltDM-Shrapnel.pltDM-Twilight.plt
Division Mappack: DmBayC.pltDmCreek.pltDmDespair.pltDmEclipse.pltDmKrazy.pltDmLocke.pltDmMorbfanza.pltDmScruular.pltDmSplash.pltDmVilla.plt
Unreal Tournament Polish Localization
Shared files: ALAudio.pltCore.pltD3DDrv.pltD3D9Drv.pltEditor.pltEngine.pltGalaxy.pltGlideDrv.pltIpDrv.pltIpServer.pltMeTaLDrv.pltOpenGLDrv.pltSetup.pltSglDrv.pltSoftDrv.pltStartup.pltUBrowser.pltUMenu.pltUnrealEd.pltUnrealI.pltUnrealShare.pltUWindow.pltWindow.pltWinDrv.pltXDrv.pltXMesaGLDrv.pltXOpenGLDrv.plt
UT exclusives: Botpack.pltCluster.pltSDLDrv.pltSDLGLDrv.pltSDLSoftDrv.pltudemo.pltUnrealTournament.pltUTBrowser.pltUTMenu.pltUTServerAdmin.pltUWeb.plt
Assets: AS-Frigate.pltAS-Guardia.pltAS-HiSpeed.pltAS-Mazon.pltAS-Oceanfloor.pltAS-Overlord.pltAS-Rook.pltAS-Tutorial.pltBossSkins.pltCityIntro.pltCommandoSkins.pltCTF-Command.pltCTF-Coret.pltCTF-Dreary.pltCTF-EternalCave.pltCTF-Face.pltCTF-Gauntlet.pltCTF-LavaGiant.pltCTF-Niven.pltCTF-November.pltCTF-Tutorial.pltDM-Barricade.pltDM-Codex.pltDM-Conveyor.pltDM-Curse][.pltDM-Deck16][.pltDM-Fetid.pltDM-Fractal.pltDM-Gothic.pltDM-Grinder.pltDM-HyperBlast.pltDM-KGalleon.pltDM-Liandri.pltDM-Morbias][.pltDM-Morpheus.pltDM-Oblivion.pltDM-Peak.pltDM-Phobos.pltDM-Pressure.pltDM-Pyramid.pltDM-Stalwart.pltDM-StalwartXL.pltDM-Tempest.pltDM-Turbine.pltDM-Tutorial.pltDM-Zeto.pltDOM-Cinder.pltDOM-Condemned.pltDOM-Cryptic.pltDOM-Gearbolt.pltDOM-Ghardhen.pltDOM-Lament.pltDOM-Leadworks.pltDOM-MetalDream.pltDOM-Olden.pltDOM-Sesmar.pltDOM-Tutorial.pltEOL_Assault.pltEOL_Challenge.pltEOL_CTF.pltEOL_Deathmatch.pltEOL_Domination.pltEOL_Statues.pltFCommandoSkins.pltSGirlSkins.pltSoldierSkins.pltUTCredits.pltUT-Logo-Map.plt
GOTY Edition: de.pltmultimesh.pltrelics.pltrelicsbindings.plttcowmeshskins.plttnalimeshskins.plttskmskins.pltCTF-Cybrosis][.pltCTF-Darji16.pltCTF-Face][.pltCTF-HallOfGiants.pltCTF-High.pltCTF-Hydro16.pltCTF-Kosov.pltCTF-Noxion16.pltCTF-Nucleus.pltCTF-Orbital.pltDM-Agony.pltDM-ArcaneTemple.pltDM-Crane.pltDM-Cybrosis][.pltDM-HealPod][.pltDM-Malevolence.pltDM-Mojo][.pltDM-Shrapnel][.pltDM-SpaceNoxx.plt
Bonus Pack 4: skeletalchars.pltCTF-Beatitude.pltCTF-EpicBoy.pltCTF-Face-SE.pltCTF-Ratchet.pltDM-Bishop.pltDM-Closer.pltDM-Grit-TOURNEY.pltDM-Viridian-TOURNEY.pltDOM-Bullet.pltDOM-Cidom.pltDOM-Lament][.pltDOM-WolfsBay.plt
Rocket Arena: RocketArena.pltRocketArenaMultimesh.pltRA-Akuma.pltRA-Clawfist.pltRA-CliffyB.pltRA-DavidM.pltRA-DavidM2.pltRA-Ebolt.pltRA-GE][.pltRA-Heiko.pltRA-Inoxx.pltRA-OutWorld.pltRA-Shinigami.pltRA-Warren.pltRA-Qwerty.pltRA-Revolver.plt
Chaos UT: ChaosUT.pltChaosUTMiscMuts.pltChaosGames.pltChreks.pltChrekSkins.pltChrekvoicedozer.pltChrekvoicescout.pltCTF-CUT_ChaosCastle-pf.pltCTF-CUT_Horus.pltDM-CUT_Eclipse.pltDM-CUT_Proxyking.pltDM-CUT_SkullMoon.pltDM-CUT_StorageAlpha.pltDM-CUT_ThebellTolls.pltDM-CUT_WeaponsOfChaos.pltDM-CUT_WeaponsOfWar.pltUTChaosMap.pltKOTH_BaseStationTheta.plt