Core.czt

From Oldunreal-Wiki
Jump to navigation Jump to search
Repo available at Github
The localization project is available at the Github repository. Completed and incomplete pages will be adapted there once complete.
This page in other languages
English - German - French - Spanish - Italian - Russian - Polish - Portuguese - Hungarian - Czech - Swedish - Catalan - Dutch - Norwegian
Core
Language Czech
Game 1 Unreal
Status 68/68
Game 2 Unreal Tournament
Status 69/69

Public headers (Shared)

[Public]
; EN: Preferences=(Caption="File System",Parent="Advanced",Class=Core.System,Immediate=True)
Preferences=(Caption="Soubor systému",Parent="Rozšířené",Class=Core.System,Immediate=True)

Rest of the file (Shared)

[Language]
Language="Čeština"
LangId=5
SubLangId=1

[Query]
; EN: OldVersion="The file "%ls" was saved by a previous version which is not backwards compatible with this one. Reading it will likely fail, and may cause a crash. Do you want to try anyway?"
OldVersion="Soubor „%ls“ byl uložen na předchozí verzy, která není zpětně kompatibilní se současnou verzí. Otevření souboru se pravděpodobně nepovede. Opravdu chcete tento soubor otevřít?"
; EN: Name="Name:"
Name="Jméno:"
; EN: Password="Password:"
Password="Heslo:"
; EN: PassPrompt="Enter your name and password:"
PassPrompt="Zadejte vaše jméno a heslo:"
; EN: PassDlg="Identity Check"
PassDlg="Kontrola identity"
; EN: Overwrite="The file "%ls" needs to be updated.  Do you want to overwrite the existing version?"
Overwrite="Soubor „%ls“ potřebuje aktualizovat. Přejete si přepsat existující verzi?"

[Progress]
; EN: Saving="Saving file "%ls"..."
Saving="Ukládám soubor „%ls“..."
; EN: Loading="Loading file "%ls"..."
Loading="Nahrávám soubor „%ls“..."
; EN: Closing="Closing"
Closing="Zavřít"

Rest of the file (Unreal)

[Errors]
; EN: Unknown="Unknown Error"
Unknown="Neznámá chyba"
; EN: Aborted="Aborted"
Aborted="Přerušeno"
; EN: ExportOpen="Error exporting %ls: couldn't open file "%ls"."
ExportOpen="Chyba přenosu %ls: soubor se nezdařil otevřít „%ls“."
; EN: ExportWrite="Error exporting %ls: couldn't write file "%ls"."
ExportWrite="Chyba přenosu %ls: soubor se nedaří zapsat „%ls“."
; EN: FileNotFound="Can't find file "%ls"."
FileNotFound="Soubor nenalezen „%ls“."
; EN: ObjectNotFound="Failed to find object "%ls %ls.%ls"."
ObjectNotFound="Požadovaný objekt nenalezen „%ls %ls.%ls“."
; EN: PackageNotFound="Can't find file for package "%ls"."
PackageNotFound="Soubory nenalezny „%ls“."
; EN: PackageResolveFailed="Can't resolve package name."
PackageResolveFailed="Nelze zjistit název souboru."
; EN: FilenameToPackage="Can't convert filename "%ls" to package name."
FilenameToPackage="Nelze převést název souboru „%ls“ na jiný."
; EN: Sandbox="Package "%ls" is not accessible in this sandbox."
Sandbox="Package „%ls“ Není přístupný v tomto Sandboxu."
; EN: PackageVersion="Package "%ls" version mismatch."
PackageVersion="Neshoda „%ls“ verze souboru."
; EN: FailedLoad="Failed to load "%ls": %ls."
FailedLoad="Chyba načítání „%ls“: %ls."
; EN: ConfigNotFound="Can't find "%ls" in configuration file."
ConfigNotFound="Nelze nalézt „%ls“ v konfiguraci souboru."
; EN: LoadClassMismatch="%ls is not a child class of %ls.%ls."
LoadClassMismatch="%ls nepatří do kategorie %ls.%ls."
; EN: NotDll=""%ls" is not a DLL package; can't find export "%ls"."
NotDll="„%ls“ není DLL soubor; nelze provést přenos „%ls“."
; EN: NotInDll="Can't find "%ls" in library "%ls.dll"."
NotInDll="Nelze nalézt „%ls“ v „%ls.dll“."
; EN: FailedLoadPackage="Failed loading package: %ls."
FailedLoadPackage="Chyba načítání souboru: %ls."
; EN: FailedLoadObject="Failed to load "%ls %ls.%ls": %ls."
FailedLoadObject="Chyba načítání „%ls %ls.%ls“: %ls."
; EN: TransientImport="Transient object imported: %ls."
TransientImport="Přechodný předmět nahrán: %ls."
; EN: FailedSavePrivate="Can't save %ls: Graph is linked to external private object %ls."
FailedSavePrivate="Nelze uložit %ls: Graf s externím soukromým objektem je spojen %ls."
; EN: FailedImportPrivate="Can't import private object %ls %ls."
FailedImportPrivate="Nelze importovat vlastní předmět %ls %ls."
; EN: FailedCreate="%ls %ls not found for creation."
FailedCreate="%ls %ls nebyl nalezen pro tvorbu."
; EN: FailedImport="Can't find %ls in file "%ls"."
FailedImport="Nenalezeno %ls v souboru „%ls“."
; EN: FailedSaveFile="Error saving file "%ls": %ls."
FailedSaveFile="Paměťová chyba „%ls“: %ls."
; EN: SaveWarning="Error saving "%ls"."
SaveWarning="Chyba při ukládání „%ls“."
; EN: NotPackaged="Object is not packaged: %ls %ls."
NotPackaged="Předmět není v balíčku: %ls %ls."
; EN: NotWithin="Object %ls %ls created in %ls instead of %ls."
NotWithin="Předmět %ls %ls vytvořený v %ls namísto %ls."
; EN: Abstract="Can't create object %ls: class %ls is abstract."
Abstract="Nemůže vytvořit předmět %ls: kategorie %ls je neexistující."
; EN: NoReplace="Can't replace %ls with %ls."
NoReplace="Nemůže nahradit %ls s %ls."
; EN: NoFindImport="Can't find file "%ls" for import."
NoFindImport="Soubor nenalezen „%ls“ pro přenos."
; EN: ReadFileFailed="Failed to read file "%ls" for import."
ReadFileFailed="Čtení souboru „%ls“ při přenosu selhalo."
; EN: SeekFailed="Error seeking file."
SeekFailed="Hledání selhalo."
; EN: OpenFailed="Error opening file."
OpenFailed="Nelze otevřít."
; EN: WriteFailed="Error writing to file."
WriteFailed="Chyba při zápisu souboru."
; EN: ReadEof="Read beyond end of file."
ReadEof="Přečtěte si celý soubor až nakonec."
; EN: IniReadOnly="The file %ls is write protected; settings cannot be saved."
IniReadOnly="Soubor %ls je určen pouze pro čtení; změny nemohou být uloženy."
; EN: UrlFailed="Failed launching URL."
UrlFailed="Načítání URL selhalo."
; EN: Warning="Warning"
Warning="Varování"
; EN: Question="Question"
Question="Otázka"
; EN: OutOfMemory="Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk."
OutOfMemory="Už není volná žadná virtuální pamět. Abyste předešli tomuto stavu, musíte uvolnit více místa na svém primárním hard disku.."
; EN: History="History"
History="Historie"
; EN: Assert="Assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Assert="Špatné potvrzení: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
; EN: Debug="Debug assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Debug="Kontrola potvrzení selhala: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
; EN: LinkerExists="Linker for "%ls" already exists."
LinkerExists="Odkaz pro „%ls“ již existuje."
; EN: BinaryFormat="The file "%ls" contains unrecognizable data."
BinaryFormat="Soubor „%ls“ obsahuje nerozpoznatelná data."
; EN: SerialSize="%ls: Serial size mismatch: Got %i, Expected %i."
SerialSize="%ls: Neshoda sériové velikosti: Přijato %i, Očekáváno %i."
; EN: ExportIndex="Bad export index %i/%i."
ExportIndex="Špatný export indexu %i/%i."
; EN: ImportIndex="Bad import index %i/%i."
ImportIndex="Špatný import indexu %i/%i."
; EN: Password="Password not recognized."
Password="Heslo nebylo rozpoznáno."
; EN: Exec="Unrecognized command."
Exec="Neznámý příkaz."
; EN: BadProperty=""%ls": Bad or missing property "%ls"."
BadProperty="„%ls“: Nesprávné nebo chybějící přiřazení v „%ls“."
; EN: MissingIni="Missing .ini file: %ls."
MissingIni="Chybějící .ini soubor: %ls."
; EN: NoTXTFile="Can not exec non-text (.txt) file type "%ls"."
NoTXTFile="Nemůže rozeznat (.txt) typ souboru „%ls“."

[General]
Product="Unreal"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
; EN: True="True"
True="Ano"
; EN: False="False"
False="Ne"
; EN: None="None"
None="Nic"
; EN: Yes="Yes"
Yes="Ano"
; EN: No="No"
No="Ne"

Rest of the file (Unreal Tournament)

[Errors]
; EN: Unknown="Unknown Error"
Unknown="Neznámá chyba"
; EN: Aborted="Aborted"
Aborted="Přerušeno"
; EN: ExportOpen="Error exporting %ls: couldn't open file "%ls"."
ExportOpen="Chyba přenosu %ls: soubor se nezdařil otevřít „%ls“."
; EN: ExportWrite="Error exporting %ls: couldn't write file "%ls"."
ExportWrite="Chyba přenosu %ls: soubor se nedaří zapsat „%ls“."
; EN: FileNotFound="Can't find file "%ls"."
FileNotFound="Soubor nenalezen „%ls“."
; EN: ObjectNotFound="Failed to find object "%ls %ls.%ls"."
ObjectNotFound="Požadovaný objekt nenalezen „%ls %ls.%ls“."
; EN: PackageNotFound="Can't find file for package "%ls"."
PackageNotFound="Soubory nenalezny „%ls“."
; EN: PackageResolveFailed="Can't resolve package name."
PackageResolveFailed="Nelze zjistit název souboru."
; EN: FilenameToPackage="Can't convert filename "%ls" to package name."
FilenameToPackage="Nelze převést název souboru „%ls“ na jiný."
; EN: Sandbox="Package "%ls" is not accessible in this sandbox."
Sandbox="Package „%ls“ Není přístupný v tomto Sandboxu."
; EN: PackageVersion="Package "%ls" version mismatch."
PackageVersion="Neshoda „%ls“ verze souboru."
; EN: FailedLoad="Failed to load "%ls": %ls."
FailedLoad="Chyba načítání „%ls“: %ls."
; EN: ConfigNotFound="Can't find "%ls" in configuration file."
ConfigNotFound="Nelze nalézt „%ls“ v konfiguraci souboru."
; EN: LoadClassMismatch="%ls is not a child class of %ls.%ls."
LoadClassMismatch="%ls nepatří do kategorie %ls.%ls."
; EN: NotDll=""%ls" is not a DLL package; can't find export "%ls"."
NotDll="„%ls“ není DLL soubor; nelze provést přenos „%ls“."
; EN: NotInDll="Can't find "%ls" in library "%ls.dll"."
NotInDll="Nelze nalézt „%ls“ v „%ls.dll“."
; EN: FailedLoadPackage="Failed loading package: %ls."
FailedLoadPackage="Chyba načítání souboru: %ls."
; EN: FailedLoadObject="Failed to load "%ls %ls.%ls": %ls."
FailedLoadObject="Chyba načítání „%ls %ls.%ls“: %ls."
; EN: TransientImport="Transient object imported: %ls."
TransientImport="Přechodný předmět nahrán: %ls."
; EN: FailedSavePrivate="Can't save %ls: Graph is linked to external private object %ls."
FailedSavePrivate="Nelze uložit %ls: Graf s externím soukromým objektem je spojen %ls."
; EN: FailedImportPrivate="Can't import private object %ls %ls."
FailedImportPrivate="Nelze importovat vlastní předmět %ls %ls."
; EN: FailedCreate="%ls %ls not found for creation."
FailedCreate="%ls %ls nebyl nalezen pro tvorbu."
; EN: FailedImport="Can't find %ls in file "%ls"."
FailedImport="Nenalezeno %ls v souboru „%ls“."
; EN: FailedSaveFile="Error saving file "%ls": %ls."
FailedSaveFile="Paměťová chyba „%ls“: %ls."
; EN: SaveWarning="Error saving "%ls"."
SaveWarning="Chyba při ukládání „%ls“."
; EN: NotPackaged="Object is not packaged: %ls %ls."
NotPackaged="Předmět není v balíčku: %ls %ls."
; EN: NotWithin="Object %ls %ls created in %ls instead of %ls."
NotWithin="Předmět %ls %ls vytvořený v %ls namísto %ls."
; EN: Abstract="Can't create object %ls: class %ls is abstract."
Abstract="Nemůže vytvořit předmět %ls: kategorie %ls je neexistující."
; EN: NoReplace="Can't replace %ls with %ls."
NoReplace="Nemůže nahradit %ls s %ls."
; EN: NoFindImport="Can't find file "%ls" for import."
NoFindImport="Soubor nenalezen „%ls“ pro přenos."
; EN: ReadFileFailed="Failed to read file "%ls" for import."
ReadFileFailed="Čtení souboru „%ls“ při přenosu selhalo."
; EN: SeekFailed="Error seeking file."
SeekFailed="Hledání selhalo."
; EN: OpenFailed="Error opening file."
OpenFailed="Nelze otevřít."
; EN: WriteFailed="Error writing to file."
WriteFailed="Chyba při zápisu souboru."
; EN: ReadEof="Read beyond end of file."
ReadEof="Přečtěte si celý soubor až nakonec."
; EN: IniReadOnly="The file %ls is write protected; settings cannot be saved."
IniReadOnly="Soubor %ls je určen pouze pro čtení; změny nemohou být uloženy."
; EN: UrlFailed="Failed launching URL."
UrlFailed="Načítání URL selhalo."
; EN: Warning="Warning"
Warning="Varování"
; EN: Question="Question"
Question="Otázka"
; EN: OutOfMemory="Ran out of virtual memory. To prevent this condition, you must free up more space on your primary hard disk."
OutOfMemory="Už není volná žadná virtuální pamět. Abyste předešli tomuto stavu, musíte uvolnit více místa na svém primárním hard disku.."
; EN: History="History"
History="Historie"
; EN: Assert="Assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Assert="Špatné potvrzení: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
; EN: Debug="Debug assertion failed: %ls [File: %ls] [Line: %i]."
Debug="Kontrola potvrzení selhala: %ls [Soubor:%ls] [Řada: %i]."
; EN: LinkerExists="Linker for "%ls" already exists."
LinkerExists="Odkaz pro „%ls“ již existuje."
; EN: BinaryFormat="The file "%ls" contains unrecognizable data."
BinaryFormat="Soubor „%ls“ obsahuje nerozpoznatelná data."
; EN: SerialSize="%ls: Serial size mismatch: Got %i, Expected %i."
SerialSize="%ls: Neshoda sériové velikosti: Přijato %i, Očekáváno %i."
; EN: ExportIndex="Bad export index %i/%i."
ExportIndex="Špatný export indexu %i/%i."
; EN: ImportIndex="Bad import index %i/%i."
ImportIndex="Špatný import indexu %i/%i."
; EN: Password="Password not recognized."
Password="Heslo nebylo rozpoznáno."
; EN: Exec="Unrecognized command."
Exec="Neznámý příkaz."
; EN: BadProperty=""%ls": Bad or missing property "%ls"."
BadProperty="„%ls“: Nesprávné nebo chybějící přiřazení v „%ls“."
; EN: MisingIni="Missing .ini file: %ls."
MisingIni="Chybějící .ini soubor: %ls."
; EN: ExportFail="Error exporting %ls."
ExportFail="Chyba při exportu %ls."
; EN: ExportNoData="Did not find exportable data in object %ls."
ExportNoData="Nenašel jsem exportovatelná data v objektu %ls."

[General]
Product="Unreal Tournament"
Engine="Unreal Engine"
Copyright="Copyright 1999 Epic Games, Inc."
; EN: True="True"
True="Ano"
; EN: False="False"
False="Ne"
; EN: None="None"
None="Nic"
; EN: Yes="Yes"
Yes="Ano"
; EN: No="No"
No="Ne"
Unreal Czech Localization
Shared files: ALAudio.cztCore.cztD3DDrv.cztD3D9Drv.cztEditor.cztEngine.cztGalaxy.cztGlideDrv.cztIpDrv.cztIpServer.cztMeTaLDrv.cztOpenGLDrv.cztSetup.cztSglDrv.cztSoftDrv.cztStartup.cztUBrowser.cztUMenu.cztUnrealEd.cztUnrealI.cztUnrealShare.cztUWindow.cztWindow.cztWinDrv.cztXDrv.cztXMesaGLDrv.cztXOpenGLDrv.czt
Unreal exclusives: SetupUnreal.cztSetupUnrealPatch.cztD3D8Drv.cztEFX.cztFMODAudioDrv.cztOGLDrv.cztOldOpenGLDrv.cztOldWeapons.cztScriptedAI.cztSDL2Drv.cztSwFMOD.cztUnreal.cztUnrealIntegrity.cztUnrealLinux.cztUnrealLinux.bin.cztUnrealOSX.cztUnrealOSX.bin.cztUnrealSDL2.cztUnrealSDL2.bin.cztUnrealXLinux.cztUnrealXLinux.bin.cztUWebAdmin.cztWebAdminHTML.czt
Assets: Bluff.cztCeremony.cztChizra.cztDark.cztDasaCellars.cztDasaPass.cztDCrater.cztDig.cztDKNightOp.cztDmAriza.cztDmBeyondTheSun.cztDmCurse.cztDmDeathFan.cztDmDeck16.cztDmElsinore.cztDmExar.cztDMfith.cztDmHealPod.cztDmMorbias.cztDmRadikus.cztDmRetrospective.cztDmRiot.cztDmTundra.cztDug.cztEndGame.cztExtremeBeg.cztExtremeCore.cztExtremeDark.cztExtremeDarkGen.cztExtremeDGen.cztExtremeEnd.cztExtremeGen.cztExtremeLab.cztFemale1Skins.cztFemale2Skins.cztGateway.cztHarobed.cztIsvDeck1.cztIsvKran32.cztIsvKran4.cztMale1Skins.cztMale2Skins.cztMale3Skins.cztNaliBoat.cztNaliC.cztNaliLord.cztNoork.cztNyleve.cztPassage.cztQueenEnd.cztRuins.cztSkTrooperSkins.cztSkyBase.cztSkyCaves.cztSkyTown.cztSpireVillage.cztTerraLift.cztTerraniux.cztTheSunspire.cztTrench.cztVeloraEnd.cztVortex2.czt
Return to Na Pali: UDSDemo.cztUPak.cztUPakFix.cztAbyss.cztCrashsite.cztCrashsite1.cztCrashsite2.cztDmAthena.cztDmDaybreak.cztDmHazard.cztDmStomp.cztDmSunSpeak.cztDmTerra.cztDuskFalls.cztEldora.cztEnd.cztFoundry.cztGlacena.cztGlathriel1.cztGlathriel2.cztInterIntro.cztInter1.cztInter2.cztInter3.cztInter4.cztInterCrashsite.cztInter5.cztInter6.cztInter7.cztInter8.cztInter9.cztInter10.cztInter11.cztInter12.cztInter13.cztInter14.cztIntro1.cztIntro2.cztNagomi.cztNagomiSun.cztNalic2.cztNevec.cztSpireLand.cztToxic.cztUGCredits.cztUpack.cztVelora.czt
Fusion Mappack: DM-Cybrosis.cztDM-Letting.cztDM-Loxi.cztDM-Mojo.cztDM-Shrapnel.cztDM-Twilight.czt
Division Mappack: DmBayC.cztDmCreek.cztDmDespair.cztDmEclipse.cztDmKrazy.cztDmLocke.cztDmMorbfanza.cztDmScruular.cztDmSplash.cztDmVilla.czt
Unreal Tournament Czech Localization
Shared files: ALAudio.cztCore.cztD3DDrv.cztD3D9Drv.cztEditor.cztEngine.cztGalaxy.cztGlideDrv.cztIpDrv.cztIpServer.cztMeTaLDrv.cztOpenGLDrv.cztSetup.cztSglDrv.cztSoftDrv.cztStartup.cztUBrowser.cztUMenu.cztUnrealEd.cztUnrealI.cztUnrealShare.cztUWindow.cztWindow.cztWinDrv.cztXDrv.cztXMesaGLDrv.cztXOpenGLDrv.czt
UT exclusives: Botpack.cztCluster.cztSDLDrv.cztSDLGLDrv.cztSDLSoftDrv.cztudemo.cztUnrealTournament.cztUTBrowser.cztUTMenu.cztUTServerAdmin.cztUWeb.czt
Assets: AS-Frigate.cztAS-Guardia.cztAS-HiSpeed.cztAS-Mazon.cztAS-Oceanfloor.cztAS-Overlord.cztAS-Rook.cztAS-Tutorial.cztBossSkins.cztCityIntro.cztCommandoSkins.cztCTF-Command.cztCTF-Coret.cztCTF-Dreary.cztCTF-EternalCave.cztCTF-Face.cztCTF-Gauntlet.cztCTF-LavaGiant.cztCTF-Niven.cztCTF-November.cztCTF-Tutorial.cztDM-Barricade.cztDM-Codex.cztDM-Conveyor.cztDM-Curse][.cztDM-Deck16][.cztDM-Fetid.cztDM-Fractal.cztDM-Gothic.cztDM-Grinder.cztDM-HyperBlast.cztDM-KGalleon.cztDM-Liandri.cztDM-Morbias][.cztDM-Morpheus.cztDM-Oblivion.cztDM-Peak.cztDM-Phobos.cztDM-Pressure.cztDM-Pyramid.cztDM-Stalwart.cztDM-StalwartXL.cztDM-Tempest.cztDM-Turbine.cztDM-Tutorial.cztDM-Zeto.cztDOM-Cinder.cztDOM-Condemned.cztDOM-Cryptic.cztDOM-Gearbolt.cztDOM-Ghardhen.cztDOM-Lament.cztDOM-Leadworks.cztDOM-MetalDream.cztDOM-Olden.cztDOM-Sesmar.cztDOM-Tutorial.cztEOL_Assault.cztEOL_Challenge.cztEOL_CTF.cztEOL_Deathmatch.cztEOL_Domination.cztEOL_Statues.cztFCommandoSkins.cztSGirlSkins.cztSoldierSkins.cztUTCredits.cztUT-Logo-Map.czt
GOTY Edition: de.cztmultimesh.cztrelics.cztrelicsbindings.czttcowmeshskins.czttnalimeshskins.czttskmskins.cztCTF-Cybrosis][.cztCTF-Darji16.cztCTF-Face][.cztCTF-HallOfGiants.cztCTF-High.cztCTF-Hydro16.cztCTF-Kosov.cztCTF-Noxion16.cztCTF-Nucleus.cztCTF-Orbital.cztDM-Agony.cztDM-ArcaneTemple.cztDM-Crane.cztDM-Cybrosis][.cztDM-HealPod][.cztDM-Malevolence.cztDM-Mojo][.cztDM-Shrapnel][.cztDM-SpaceNoxx.czt
Bonus Pack 4: skeletalchars.cztCTF-Beatitude.cztCTF-EpicBoy.cztCTF-Face-SE.cztCTF-Ratchet.cztDM-Bishop.cztDM-Closer.cztDM-Grit-TOURNEY.cztDM-Viridian-TOURNEY.cztDOM-Bullet.cztDOM-Cidom.cztDOM-Lament][.cztDOM-WolfsBay.czt
Rocket Arena: RocketArena.cztRocketArenaMultimesh.cztRA-Akuma.cztRA-Clawfist.cztRA-CliffyB.cztRA-DavidM.cztRA-DavidM2.cztRA-Ebolt.cztRA-GE][.cztRA-Heiko.cztRA-Inoxx.cztRA-OutWorld.cztRA-Shinigami.cztRA-Warren.cztRA-Qwerty.cztRA-Revolver.czt
Chaos UT: ChaosUT.cztChaosUTMiscMuts.cztChaosGames.cztChreks.cztChrekSkins.cztChrekvoicedozer.cztChrekvoicescout.cztCTF-CUT_ChaosCastle-pf.cztCTF-CUT_Horus.cztDM-CUT_Eclipse.cztDM-CUT_Proxyking.cztDM-CUT_SkullMoon.cztDM-CUT_StorageAlpha.cztDM-CUT_ThebellTolls.cztDM-CUT_WeaponsOfChaos.cztDM-CUT_WeaponsOfWar.cztUTChaosMap.cztKOTH_BaseStationTheta.czt